Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Сучасних мов


Сучасних мов

У 1941 р. на базі кабінету іноземних мов, створеного в 1936 р., було засновано кафедру іноземних мов. Кабінет був оснащений бібліотекою іноземної літератури, плакатами, кресленнями суден з назвами іноземною мовою. Його співробітники обслуговували весь інститут: перекладали журнальні статті і монографії. Переклади з фотографіями зберігалися в рукописному відділі МКІ.

Першим керівником новоствореної кафедри був призначений Н. Ю. Кушельов, а пізніше ‒ Т. І. Бузнік. У подальшому великий внесок в її розвиток зробили завідувачі М. Т. Ковалевський та Н. М. Філіппова.

Поступово кафедра розширювала напрямки своєї діяльності. Її співробітники працювали над створенням підручників, хрестоматій, посібників і методичних вказівок для викладання англійської, німецької та французької мов для технічних спеціальностей МКІ, вели активну позааудиторну роботу.

У 1991 році на кафедрі почали навчати іноземних студентів російської мови. Наступного року було створено секцію ділової української мови. У зв'язку з цим кафедра отримала нову назву ‒ «Кафедра сучасних мов».

Сьогодні викладачі продовжують плідно працювати в науково-методичному напрямку, вивчають і впроваджують у навчально-виховний процес університету прогресивні технології навчання, створюють навчальні, навчально-методичні та науково-методичні посібники. На якісно новий рівень вийшла й позааудиторна робота зі студентами. Їм надаються можливості удосконалення комунікативних розмовних навичок завдяки відвідуванню засідань англомовного клубу «VIP Forum», дискусійного клубу, відеоклубу «Movie Club».

Викладачі кафедри проводять олімпіади з іноземних мов, конкурси на кращий переклад та написання есе, організовують наукові студентські конференції.

Особлива роль відводиться поглибленню знань студентів з української мови і культури: на кафедрі функціонує відповідний клуб під керівництвом ст. викл. А. І. Гарбаря.

Викладачі беруть участь у роботі міських шкіл-семінарів з ділової англійської мови для викладачів і перекладачів, проводять міські методичні семінари для викладачів англійської мови за підтримки America House і Корпусу миру США в Україні, є членами міжнародних організацій викладачів англійської мови як іноземної («TESOL-Ukraine», «IATEFL-Ukraine», «ASAU»), беруть участь у германських академічних програмах DAAD, співпрацюють з українським відділенням «Альянс Франсез», Британською радою, Інститутом Гете.

На кафедрі сучасних мов НУК імені адмірала Макарова створено філію координаційного центру «Міжнародна освіта». Завдяки інформації і консультаційній допомозі його представників багато студентів і викладачів отримали можливість взяти участь у програмах навчання в інших країнах.

У 1999 році в УДМТУ була відкрита спеціальність «Прикладна лінгвістика» і кафедра стала спеціалізованою. У 2001 році створено кафедру прикладної лінгвістики, завідувачем якої було призначено канд. філол. наук, професора НУК Н. М. Філіппову, а кафедру сучасних мов очолила канд. філол. наук, доц. Т. І. Козімірська. У 2010 році завідувачем кафедри сучасних мов стала канд. пед. наук А. В. Міняйлова.

Із 2002 року кафедра працює в трьох проектах Британської ради і Міністерства освіти і науки України: «English for Speciic Purposes National Curriculum for Universities» (програма викладання англійської мови професійного спілкування для немовних вишів України), «National Trainer Development Scheme» (програма-тренінг для підготовки викладачів іноземних мов), «Assessmentin ELT» (підготовка спеціалістів у галузі зовнішнього незалежного тестування з іноземних мов).

З метою проведення профорієнтаційної роботи та залучення абітурієнтів до НУК з 2016 р. кафедрою сучасних мов щороку проводиться Обласна олімпіада НУК з англійської мови серед учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл-інтернатів, технікумів, коледжів, професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області. За означений період у заходах взяли участь близько 500 учасників. Переможці були нагороджені цінними призами та дипломами.

Триває міжнародне співробітництво між НУК та Міжнародним морським коледжем Чжецзян (КНР), у рамках якого викладачі кафедри сучасних мов доцент, завідувач кафедри Міняйлова А.В. та старший викладач Смуглякова М. К. проводять курс практичних занять з російської мови як іноземної та англійської мови для китайських студентів, які навчаються за напрямами «Кораблебудування» та «Прикладна лінгвістика». Курс викладання зазначених дисциплін розпочинається у Китаї і продовжується в Україні, коли студенти Міжнародного морського коледжу Чжецзян стають студентами НУК.

У 2017 р. старший викладач кафедри сучасних мов Кириченко С. В. захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему «Організаційно-педагогічні засади роботи з обдарованими дітьми в системі освіти Австралії». Захист відбувся у Спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2018 р. старший викладач кафедри сучасних мов, доцент НУК Бєлоусова С. М. взяла участь у семінарі PTE General Interlocutors and Assessors Training Speaking Part, успішно склала екзамен та отримала сертифікат Oral Assessors / Interviewer for PTE General.

Сьогодні на кафедрі сучасних мов працюють 19 викладачів англійської, німецької, французької, української і російської мов. Це кандидати педагогічних наук, доценти А. В. Міняйлова, канд. філол. наук, доцент С. В. Кириченко, ст. викл., доц. НУК С. М. Білоусова, старші викладачі А. І. Гарбар, І. В. Гарбар, Т. П. Задорожна, І. Б. Ліщенко, Л. І. Петрович, О. С. Шляхтіна, Ю. А. Сищенко, викладачі А. А. Гресь, О. Б. Давиденко, Т. В. Кисельова, Г. Л. Кошкіна, І. Б. Макєєва, М. К. Смуглякова, Т. Л. Фалєєва, В. Г. Фатєєва, зав. лаб. Д. Є. Мочалов, фахівці Н. В. Мазуревська, О. О. Назаренко.

Кафедра сучасних мов загальноуніверсітетська. Викладачі читають такі дисципліни: «Іноземна мова (англійська, німецька, французька)», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова іноземна мова», «Спеціальна іноземна мова», «Теорія і практика професійного перекладу», «Друга іноземна мова», «Третя іноземна мова», «Бізнес-курс англійської мови», «Теорія і практика технічного перекладу», «Наукова і технічна іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Російська мова як іноземна».


Викладачі:  Міняйлова Алевтина Володимирівна / Шляхтіна Олена Семенівна / Фатєєва Вікторія Георгіївна / Бєлоусова Світлана Миколаївна / Задорожна Тетяна Павлівна / Сищенко Юрій Анатолійович / Гарбар Андрій Іванович / Смуглякова Марина Костянтинівна / Гарбар Ірина Валеріанівна / Петрович Любов Іванівна / Кисельова Тетяна Володимирівна / Овсянко Ганна Валеріївна / Кошкіна Ганна Леонідівна / Давиденко Олена Борисівна / Ліщенко Ірина Борисівна / Макеєва Ірина Борисівна / Кириченко Світлана Володимирівна