Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Теорії та проектування суден


Кафедра теорії та проектування суден (ТПС) є випускною кафедрою, що здійснює підготовку:
бакалаврів, магістрів, кандидатів технічних наук, докторів філософії (Ph.D.) і докторів технічних наук
за спеціальністю «135 Суднобудування»
галузі знань «13 Механічна інженерія».
освітні програми:
– Кораблі та океанотехніка (Ships and Ocean Engineering);
– Яхтинг і малі судна;
– Кораблебудування
– Суднобудування (PhD).
Основні курси:
- Теорія корабля (плавучість, остійність, непотоплюваність, ходовість, керованість і морехідність кораблів і суден);
- Архітектура кораблів і суден;
- Проектування кораблів і суден (концептуальне, технічне і робоче, які виконуються з застосуванням сучасних комп'ютерних технологій ).
Підготовка громадян України та іноземних держав ведеться кафедрою українською, російською та англійською мовами.
Кафедра укомплектована висококваліфікованими фахівцями штатного складу (Фото 1) і сумісниками – відомими професорами інших університетів і провідними працівниками промислових підприємств, що реалізують підготовку студентів на основі сучасних методологій викладання теорії корабля і проектування суден, насичених застосуванням комп'ютерних технологій.
Завідує кафедрою Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки України, Відмінник освіти України, д.т.н. професор В.О. Нєкрасов.
Навчальний процес підготовки фахівців реалізується кафедрою відповідно до розроблених професорами В.О. Нєкрасовим, О.В. Бондаренком, і О.І. Кротовим – Стандартів вищої освіти України і навчальними планами спеціальності «135 Суднобудування».
Основна освітня програма кафедри ТПС "Кораблі та океанотехніка" спеціальності «135 Суднобудування», еквівалентна в частині підготовки проектантів кораблів і суден широко поширеною за кордоном спеціальністю «Naval Architecture and Ocean Engineering», пройшла в 2018 році акредитацію як освітньо-професійна програма «Кораблі та океанотехніка» з ліцензійним обсягом підготовки магістрів 125 осіб.
З метою підвищення рівня практичної підготовки студентів при кафедрі ТПС створені студентське конструкторське бюро "Яхта" та студентська судноверф "Галс". У «стінах» цих підрозділів кафедри студентами спроектовано більше ста реальних проектів яхт і малих суден, а також з активною участю студентів побудовано 15 яхт типу «Антарес» та інших.
Кафедра ТПС бере активну участь у залученні на навчання в НУК і іноземних студентів. У різний час студентами кафедри були громадяни Гвінеї, Тунісу, Туреччини, Ірану, Грузії, Азербайджану, В'єтнаму і Китаю.
У 2010 році проф. Нєкрасовим В.О. і деканом кораблебудівного факультету Янцуского університету науки і технологій Китайської Народної Республіки (КНР) проф. Цзян Чжіцзоном підписаний перший навчальний план групового навчання в Україні китайських студентів за освітньою програмою «Кораблі та океанотехніка - Naval Architecture and Ocean Engineering». В даний час цей напрям інтенсивно розвивається. У 2018 році кораблебудівний інститут НУК здійснив перший випуск повної «англомовної» групи магістрів, що навчаються за цією програмою для КНР.

tps1.jpg

Фото 1 - Штатний склад кафедри теорії та проектування суден у 2013 році:
к.т.н. асистент Мікоша Н.М., асистент Савочкіна В.В., к.т.н. в.о. доцента Панкова О.В., д.т.н. проф. Нєкрасов В.О., ст. лаборант Трохимець Н.О., ст. викладач Кльова Я.А. (Зліва направо, сидять), наук. співробітник Миронов О.Г., асистент Єфименко О.О., к.т.н. проф. Вашедченко А.М., д.т.н. Соломенцев О.І., зав. лабораторіями Ястреба О.П., к.т.н. доцент Шестопал В.П., к.т.н. доцент Забурдаев Л.В., к.т.н. доцент Пащенко Ю.М., к.т.н. доцент Бондаренко О.В., к.т.н. проф. НУК Кротов О.І., к.т.н. доцент Ільїн С.Ф. (Стоять)

2018 році проф. Нєкрасовим В.О. і деканом факультету Ocean Engineering and Ship Technology Гданського політехнічного університету проф. Янушом Козаком ініційовано укладення угоди про входження НУК в консорціум кораблебудівних університетів Польщі, Португалії та Італії в якості асоціативного члена для навчання за єдиними навчальними планами і обміну магістрантами, що навчаються за освітніми програми «Кораблі та океанотехніка», «Яхтинг і малі судна».
У лютому 2020 року між Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова та Клайпедським університетом (Литва) підписано меморандум про започаткування спільної освітньої підготовки за програмою «Naval Architecture and Shipbuilding» на бакалаврському рівні. Це дає можливість українським студентам одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у двох навчальних закладах та одночасно отримати два дипломи українського та європейського університетів.
При кафедрі ТПС функціонує аспірантура і докторантура за раніше відкритим напрямку 05.08.00 - "Суднобудування", спеціальність 05.08.03 - конструювання та будування суден (наукові керівники: д.т.н. професори Дихта Л.М, Єгоров Г.В., Нєкрасов В.О., к.т.н. професори Вашедченко А.М., Бондаренко О.В. і Кротов О.І.). Проф. Нєкрасовим В.О. підготовлений проект паспорту спеціальності 05.08.03 - конструювання та будування суден, затверджений ВАК України. На даний час д.т.н. професори кафедри Дихта Л.М., Єгоров Г.В. і Нєкрасов В.О. є членами спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій Д38.060.02 (спеціальність 05.08.03 - конструювання та будування суден).
Починаючи з 2000 року в спеціалізованій раді Д38.060.02 НУК захистили кандидатські дисертації аспіранти кафедри ТПС Бондаренко О.В. (2002) (науковий керівник к.т.н. доцент А.І. Кротов), Дам Суан Туан (2003, громадянин В'єтнаму), Ле Куанг Хунг (2006, громадянин В'єтнаму), Кушнарьова Ж.Ю. (2007), Фам Суан Нгок (2008, громадянин В'єтнаму), Панкова О.В. (2011), Кабанова Н.М. (2013), Нго Тієн Хоанг (2013, громадянин В'єтнаму), Нгуєн Гуй Хоанг (2014 року, громадянин В'єтнаму), Єгоров О.Г. (2015), Дун Сіньшо (2016, громадянин КНР) (науковий керівник д.т.н. професор В.О. Нєкрасов), Чен Ван Мінь (2009, громадянин В'єтнаму) науковий керівник к.т.н. професор А.Н. Вашедченко), Лі Тхань Бін (2015 року, громадянин В'єтнаму) (науковий керівник д.т.н. О.І. Соломенцев), Бойко А. П. (2010), Буй Дуй Тхань (2015 року, громадянин В'єтнаму), Заєць А. Ю. (2018) (науковий керівник к.т.н. проф. О.В. Бондаренко).
У 2016 році за спеціальністю «135 Суднобудування» напряму «13 Механічна інженерія» відкрито новий тип аспірантури – доктор філософії (Ph.D), та отримана ліцензія на підготовку докторів філософії в кількості 20 чоловік. За цією формою підготовки наукових працівників на кафедрі ТПС проходять навчання 11 аспірантів (наукові керівники д.т.н. проф. В.О. Нєкрасов, к.т.н. проф. О.В. Бондаренко). Перший випуск докторів філософії, якщо не завадить пандемія грипу, відбудеться в 2020 році (аспірант О.І. Урсолов, науковий керівник д.т.н. проф. В.О. Нєкрасов).
Для посилення зв'язків навчального процесу з виробництвом, зміцнення міжнародного співробітництва, визначення напрямків подальшої наукової діяльності кафедрою ТПС починаючи з 2011 року регулярно проводяться, з включенням в цей процес всього кораблебудівного інституту, дві всеукраїнські науково-технічні конференції з міжнародною участю:
– Сучасні методи проектування, будівництва, ремонту та експлуатації морських технічних засобів і інженерних споруд;
– Експериментальні методи теорії корабля.
Щорічні доповіді магістрантів і аспірантів кафедри ТПС результатів своєї наукової роботи на цих конференціях є обов'язковими.
На конференції сучасних методів проектування секція кафедри щорічно заслуховує 25-45 доповідей. Активними учасниками роботи секції є співробітники «Морського інженерного бюро» (м. Одеса), ЦКБ «Черноморсудопроект», Дослідницько-проектного центру кораблебудування (м. Миколаїв) та інших проектних організацій України та ближнього зарубіжжя.
При кафедрі ТПС функціонує науково-дослідна лабораторія "Комп'ютерні технології морехідності і проектування суден", ауд. 315 ГК, яка забезпечує виконання науково-дослідних робіт співробітниками і студентами кафедри, самостійних занять студентів, а також здійснення робіт по створенню та вдосконаленню програмного забезпечення, яке використовується в практичних заняттях, курсовому і дипломному проектуванні.
tps2.jpg 
Фото 2 - Лабораторія "Комп'ютерні технології мореплавства і проектування суден" кафедри ТПС
Для цього в лабораторії розроблені і удосконалюються оригінальні програмні комплекси кафедри ТПС: "Морехідність суден", "Проектування суден" і "Оптимізація складу флоту", а також ведеться робота з використання в наукових дослідженнях і навчальному процесі ліцензійних програмних продуктів CAD, CAE, CAM, CFD і CALS технологій типу AutoCad, Maxsurf, Rhino, Aveva, Nupas-Cadmatic, FlowVision та інших.
Кафедра ТПС також оснастила обладнанням і ліцензійними програмними продуктами обчислювальний центр кораблебудівного інституту, розміщений в ауд. 507 ГК, і підтримує його роботу.
До складу навчальних і науково-дослідних лабораторій кафедри ТПС входить лабораторія плавучості і остійності суден (Фото 3), призначена для вивчення властивостей плавучості, остійності, непотоплюваності і хитавиці суден на тихій воді (ауд. 309 ГК), і дослідний басейн (Фото 4) довжиною 33 метри для дослідження ходовості, керованості і морехідності суден (ауд. 26,27,28 СК). За час існування кафедри ТПС лабораторія плавучості і остійності суден і дослідний басейн істотно модернізовані, насичені сучасною силовою технікою, автоматизованими мікропроцесорними системами реєстрації, накопичення та обробки експериментальних даних.
tps3.jpg
Фото 3 - Обладнання Лабораторії остійності суден кафедри ТПС

tps4.jpg
Фото 4 Буксирувальний візок і пульт управління дослідного басейну кафедри ТПС
Устаткування дослідного басейну та запатентоване обладнання лабораторії плавучості і остійності суден кафедри ТПС визнане одним з найбільш досконалих не тільки в Україні, але й за кордоном.
Дослідний басейн та лабораторія плавучості і остійності суден, що не має аналогів, забезпечують ефективне проведення навчального процесу за освітніми програмами кафедри ТПС, поглиблену підготовку найбільш престижних в галузі суднобудування висококваліфікованих фахівців –проектантів кораблів і суден та науковців дослідницьких підрозділів галузі.
Поряд з традиційними фундаментальними і прикладними теоретичними дослідженнями, що виконуються кафедрою, ці лабораторії забезпечують виконання значного обсягу експериментальних наукових досліджень за замовленнями промислових підприємств України.
З 2000 року в дослідному басейні кафедри, відповідно до технологій моделювання ходовості і керованості суден, рекомендованими Міжнародними конференціями дослідних басейнів (ITTC), виконані модельні випробування проектів 3-х буксирів, 18-ти ескортних буксирів, 2-х барже-буксирних составів, бункеровщика, лоцманського катера, річкового пасажирського катамарана і 9-ти катерів берегової охорони. Замовниками були: ЧСЗ, ТОВ «Металіст», ТОВ «Торола», «Українська суднобудівна компанія», ТОВ «Пелла Дизайн», Transship Ltd, Морське інженерне бюро, ТОВ «Черноморсуднопроект», ТОВ НВО «Море», ТОВ «Артіль», ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському», Glomar Supplies Ltd CO, ДПЦК і інші .
Також в рамках ініціативних досліджень студентів, аспірантів і співробітників кафедри здійснено модельні випробування хвилерізного катамарана, судна з малою площею ватерлінії, корпусу корабля типу Axe-Bow, декількох модифікацій