Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

7. Права та обов’язки ректора

7.1. Безпосереднє управління діяльністю НУК ім. адм. Макарова здійснює ректор. Його права, обов’язки та відповідальність визначаються законодавством і цим Статутом. Ректор є представником НУК ім. адм. Макарова у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законом України «Про вищу освіту» і цим Статутом.

7.2. Ректор НУК ім. адм. Макарова в межах наданих йому повноважень: організовує діяльність НУК ім. адм. Макарова; вирішує питання фінансово-господарської діяльності НУК ім. адм. Макарова, затверджує його структуру і штатний розпис; є розпорядником майна і коштів; забезпечує виконання кошторису, укладає договори; контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни; призначає на посаду та звільняє з посади працівників; визначає функціональні обов’язки працівників; забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами доручення; формує контингент осіб, які навчаються у НУК ім. адм. Макарова; відраховує з НУК ім. адм. Макарова та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями (якщо ця особа є членом профспілки), з підстав, установлених Законом України «Про вищу освіту»; забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін; здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників; забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю НУК ім. адм. Макарова; сприяє створенню умов для діяльності органів студентського самоврядування, первинних організацій профспілок працівників і студентів НУК ім. адм. Макарова, громадських організацій, які діють у НУК ім. адм. Макарова; сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази НУК ім. адм. Макарова, створює належні умови для занять масовим спортом; спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників і студентів НУК ім. адм. Макарова подає для затвердження Конференцією трудового колективу Правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх; відповідає за результати діяльності НУК ім. адм. Макарова перед Міністерством освіти і науки України. здійснює інші передбачені Статутом повноваження.

7.3. Ректор НУК ім. адм. Макарова відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у НУК ім. адм. Макарова, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна цього закладу.

7.4. Ректор НУК ім. адм. Макарова щороку звітує перед Конференцією трудового колективу НУК ім. адм. Макарова та Міністерством освіти і науки України.

7.5. Ректор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова.

7.6. Ректор НУК ім. адм. Макарова відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів. У разі відсутності ректора НУК ім. адм. Макарова виконання його обов’язків покладається на одного з проректорів або на іншу посадову особу відповідно до Закону України «Про вищу освіту».