Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт
}

14. Порядок реорганізації та ліквідації

14.1. Рішення про ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) НУК ім. адм. Макарова приймається Кабінетом Міністрів України згідно з законодавством України.

14.2. Реорганізація чи ліквідація НУК ім. адм. Макарова не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються в ньому. Обов’язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття вищої освіти такими особами покладається на Міністерство освіти і науки України.

14.3. Ліквідація НУК ім. адм. Макарова здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Міністерством освіти і науки України. До складу ліквідаційної комісії входять представники Міністерства освіти і науки України та НУК ім. адм. Макарова.

14.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НУК ім. адм. Макарова. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс НУК ім. адм. Макарова і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з НУК ім. адм. Макарова, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

14.5. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення НУК ім. адм. Макарова передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення НУК ім. адм. Макарова.

14.6. Під час ліквідації та реорганізації НУК ім. адм. Макарова, вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.