Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

На Факультеті морського права НУК працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Право»

З 20 по 22 травня 2019 року на Факультеті морського права НУК працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

До складу комісії увійшли:

Степанова Тетяна Валеріївна – професор кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктор юридичних наук, професор, голова комісії

Ніколенко Людмила Миколаївна – завідувач кафедри юридичних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України доктор юридичних наук, професор.

Експерти розглянули подані матеріали акредитаційної справи та перевірили на місці рівень підготовки фахівців з права.

878484.jpg

На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки на місці відповідності показників ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам, стану матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення, експертна комісія дійшла висновку, що рівень підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова в цілому відповідає встановленим нормативним вимогам та забезпечує державну гарантію якості освіти. 

545451544.jpg

Експертною комісією були надані рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу на факультеті:

1. Активізувати діяльність науково-педагогічного персоналу кафедр теорії та історії держави і права й морського та господарського права щодо написання та публікації статей у виданнях, які входять до наукометричних баз даних, що визнаються МОН України, у тому числі, міжнародних: Scopus, Web of Science Core Collection.

2. З метою підвищення якості підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» розширити співпрацю з іноземними університетами, зокрема, щодо наукової роботи, стажування та підвищення кваліфікації викладачів кафедри та здобувачів вищої освіти.
3. Активізувати роботу групи забезпечення з підвищення кваліфікаційного рівня за рахунок участі у професійних об'єднаннях за спеціальністю, з метою запровадження сертифікаційних програм.

4. Доцільно поширити використання сучасних інноваційних методів дослідження, більш системно обґрунтовувати висновки та пропозиції, а також збільшити кількість робіт, виконаних на основі даних реальних підприємств.

5. З метою активізації процесу входження в європейський освітній простір реалізувати наявні можливості академічної мобільності викладачів, студентів з українськими та іноземними університетами і науковими установами.

215451.jpg