Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Документи: Загільні

Положення «Про політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в НУК»

У своїй діяльності Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – НУК)дотримується законодавства України в сфері забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації, зокрема, Конституції України (1996), Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” (2005), Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” (2012) та керується цією Політикою попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.

 

Загальні положення

НУК ім. адм. Макарова засуджує гендерне насильство, у тому числі сексуальні домагання на робочому місці та в освітньому процесі, та зобов’язується сприяти протидії цьому явищу. З метою попередження сексуальних домагань в НУК ім. адм. Макарова заборонені:

·      дискримінаційні висловлювання (які містять образливі, принижуючі твердження щодо осіб на підставі статі, зовнішності, одягу, сексуальної орієнтації тощо);

·      утиски (небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їхньої людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери);

·      мова ненависті (висловлювання, що містять образи, погрози чи заклики до насильства щодо певної особи чи груп) на підставі статі.

Політика попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова(далі – Політика) застосовується під час працевлаштування, трудових відносин, оплати праці, навчального процесу НУК ім. адм. Макарова тощо.

Для цілей даного документу сексуальними домаганнями вважаються дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні/небажані пропозиції та/або зауваження, жарти, повідомлення та листи, демонстрація зображень тощо) або фізичного (небажані доторкання та поплескування тощо), що принижують чи ображають особу, яка перебуває у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування. НУК ім. адм. Макарова зобов’язується дотримуватися Політики попередження і боротьби із сексуальними домаганнями (далі – Політика)під час трудових відносин та навчального процесу. Адміністрація та керівництво структурних підрозділів НУК ім. адм. Макарова зобов’язані проводитивнутрішніінформаційнітапросвітницькікампанії,спрямованінапідвищеннярівня обізнаності трудового колективу та студентства щодо попередження сексуальних домагань.

Комітет з попередження і боротьби із сексуальними домаганнями (далі - Комітет) відповідає за поширення інформації про Політику, проводить навчання трудового колективу та студентства щодо попередження сексуальних домагань, надає інформаційну та консультативну підтримку керівництву структурних підрозділів щодо попередження сексуальних домагань, отримує і розглядає скарги щодо порушення Політики.

Комітет з попередження і боротьби із сексуальними домаганнями є постійно діючим комітетом при ректорові НУК ім. адм. Макарова. Комітет зобов’язаний у своїй роботі дотримуватись засад поваги до приватного життя та захисту персональних даних.

Комітет складається з п’яти осіб. Склад Комітету затверджується керівництвом НУК ім. адм. Макарова раз на три роки.

Комітет має право подавати пропозиції щодо вдосконалення цієї Політики та інших внутрішніх положень та процедур щодо попередження і боротьби із сексуальними домаганнями.

У НУК ім. адм. Макарова передбачено два шляхи реагування на випадки вчинення сексуальних домагань – формальний та неформальний. У разі можливості, сторони, залучені до даного випадку, заохочуються вирішувати ситуацію, що склалась, неформальних шляхом.

Застосування положень цієї Політики не виключає можливість застосування норм чинного законодавства щодо захисту особою її прав.

Подання скарги щодо сексуальних домагань

Якщо працівник/студент НУК ім. адм. Макарова вважають, що щодо них в університеті було порушено Політику,вони можуть подати скаргу. Також задля дотримання власних прав особа, яка вважає, що щодо неї мають місце сексуальні домагання, заохочується безпосередньо та невідкладно повідомити особу, яка вчиняє відповідні дії, про необхідність їх негайного припинення.

Скарга подається до Комітету у письмовій формі (в електронному або паперовому вигляді) і повинна містити опис порушення права особи, зазначення моменту (часу), коли відбулося порушення, факти і можливі докази, що підтверджують скаргу. Скарга може бути подана протягом 30 днів із дня вчинення діяння або з дня, коли повинно було стати відомо про його вчинення.

Скарга може бути надіслана на електронну поштову скриньку декана студентів або керівника відділу кадрів. У зазначених підрозділах, а також в офісі психолога-консультанта, повинні знаходитись скриньки для подання письмових скарг. Зазначені підрозділи невідкладно (протягом робочого дня) передають отримані скарги до Комітету.

Розгляд скарги щодо сексуальних домагань

        Після отримання скарги Комітетом та проведених консультації зі скаржником/скаржницею з представниками Комітету, скаржник/скаржниця може обрати наступні способи вирішення ситуації щодо сексуального домагання:

1.     Неформальна процедура

2.     Формальна процедура

3.     Відмова від необхідності реагування

1. Неформальна процедура

Комітет(представник комітету) отримує в письмовій формі від скаржника/скаржниці уточнюючі та додаткові деталі, пов’язані із сексуальним домаганням, зокрема дата, місце, час, особи, залучені до ситуації, свідки тощо.

Протягом 10 робочих днів Комітет зустрічається з особою, на дії якої було подано скаргу, та ознайомлює її зі змістом скарги.

Протягом тридцяти днів Комітет проводить зустрічі зі скаржником/скаржницею, відповідачем/відповідачкою, свідками та іншими особами, які можуть надати необхідну інформацію. Строк розгляду може бути продовжено не більше ніж на 60 днів, з прийняттям відповідного рішення Комітету. У разі необхідності Комітет може запитувати додаткову інформацію, а також звертатися за консультацією та/або інформацією до працівників НУК ім. адм. Макарова,якієнезацікавленимиособамиуситуації,щорозглядається.Комітетвивчаєскаргу, надає консультації обом сторонам, пропонує способи вирішення ситуації, що виникла у зв’язку з сексуальними домаганнями (які не передбачають прийняття адміністративних/дисциплінарних рішень керівництва університету/структурного підрозділу).

У разі досягнення спільного рішення, воно оформляється в письмовій формі та підписується скаржником/скаржницею, відповідачем/відповідачкою. Примірник такого спільного рішення повинен зберігатися в Комітеті протягом п’яти років.

2. Формальна процедура

Формальний шлях реагування на сексуальні домагання здійснюється в разі:

1.1.     Якщо скаржником/скаржницею обрано формальну процедуру;

1.2.     Відмови відповідача/відповідачки від неформальної процедури;

1.3.     Якщо шляхом неформальної процедури не було досягнуто спільного рішення;

1.4.     Якщо сексуальні домагання здійснювалися щодо неповнолітньої особи;

1.5.     Якщо скарга була подана безпідставно.

Комітет в межах формальної процедури після отримання скарги обов’язково інформує керівництвоуніверситету.Протягом10робочихднівпроводитьсязасіданняКомітету,наякому вирішується, чи скарга дійсно стосується сексуальних домагань і чи її розгляд належить до компетенції Комітету.

Протягом тридцяти днів від дня отримання скарги Комітет проводить зустрічі зі скаржником/скаржницею, відповідачем/відповідачкою, свідками та іншими особами, які можуть надати необхідну інформацію. Строк розгляду може бути продовжено не більше ніж на 60 днів, з прийняттям відповідного рішення Комітету. У разі необхідності Комітет з гендерної політики може запитувати додаткову інформацію, а також звертатися за консультацією та/або інформацією до працівників НУК ім. адм. Макарова, які є незацікавленими особами у ситуації, що розглядається.

Висновок Комітету щодо відповідності скарги та рішення комітету щодо ситуації, описаної в скарзі, готується в межах встановлених строків та подається невідкладно керівництву університету, скаржнику/скаржниці, відповідачу/відповідачці.

На підставі рішення Комітету керівництво університету приймає відповідні рішення, передбачені та дозволені законодавством, зокрема скасування доплат до зарплати зі спецфонду працівника/працівниці, винесення догани або звільнення працівника/працівниці, відрахування студента/студентки тощо.

У разі, якщо скарга щодо вчинення сексуальних домагань стосується неповнолітньої особи, Комітет обов’язково проводить зустрічі з батьками (законними представниками) неповнолітньої особи.

Також Комітет зобов’язаний передати результати розгляду скарги до правоохоронних органів (у разі, якщо особа, що звернулася бажає подати заяву про вчинення правопорушення). 

Моніторинг дотримання Політики з попередження і боротьби із сексуальними домаганнями

У кінці календарного року Комітет з попередження і боротьби із сексуальними домаганнями НУК ім. адм. Макарова готує і оприлюднює для спільноти щорічний звіт, який містить, зокрема, наступні дані:

·         проведені Комітетом навчання щодо попередження сексуальних домагань;

·         проведені структурними підрозділами тренінги, навчання щодо попередження сексуальних домагань;

·         кількість скарг щодо сексуальних домагань: загалом та по структурних підрозділах;

·         аналіз питань, що були порушені у скаргах, поданих до Комітету. 

Вимоги до змісту друкованих матеріалів і публічних висловлювань

Задля поширення Політики у власних онлайн і друкованих матеріалах, а також публічних висловлюваннях працівників НУК ім. адм. Макарова:

·      забороняється вживання дискримінаційної лексики, дискримінаційних висловлювань та мови ненависті (стосовно осіб чи групи осіб на основі статі);

·      заохочується (у випадку доречності) наголошення на важливості принципів гендерної рівності та недискримінації;

·      у аналітичних матеріалах (у випадку доречності) допускається можливість презентувати дані, беручи до уваги гендерну та недискримінаційну компоненти аналізу (наприклад, презентувати дані, дизагреговані за статтю). Допускається спільний розгляд таких випадків з Комітетом з етики наукових досліджень НУК ім. адм. Макарова.

Загалом в основних напрямках діяльності та в аналітичних матеріалах основних проектів НУК ім. адм. Макарова зобов’язується дотримуватися Політики. Студентські організації та структурні підрозділи НУК ім. адм. Макарова повинні дотримуватися у своїй діяльності, публічних висловлюваннях (повідомленнях) та публічних матеріалах засад гендерної недискримінації. У разі необхідності, з метою попередження гендерної дискримінації Комітет надає консультативну підтримку студентським організаціям та структурним підрозділам НУК ім. адм. Макарова.

Керівництво НУКім. адм. Макарова має право в разі порушення вищезазначених положень щодо засад гендерної дискримінації вживати адміністративних заходів.

Про вищезазначені порушення, вчинені студентськими організаціями та структурними підрозділами, інформація надається Комітету через електронну поштову скриньку декана студентів або керівника студентського відділу кадрів/відділу кадрів.


Додаток 1

 

Заходи НУК ім. адм. Макарова щодо інформування про попередження сексуальних домагань 

 

Назва заходу, час і місце

проведення

Мета / завдання

Аудиторія: скільки людей

відвідали (чоловіки / жінки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Скарги щодо сексуальних домагань 

Місяць, рік

Кількість скарг подано

Назва

підрозділу НУК ім. адм. Макарова

Коротка тематика скарги

Прийняті

рішення по скарзі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Статус: 
Затверджене
Файл: 
Завантажити


Повернення до списку