Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Положення про Вчену раду НУК

 1. Загальні положення

 2. Основні завдання та функції вченої ради

 3. Склад вченої ради

 4. Організація роботи вченої ради

 5. Прийняття рішень вченою радою

 6. Обов’язки членів вченої ради

 7. Обов’язки секретаря вченої ради

 8. Звання НУК імені адмірала Макарова

 9. Прикінцеві положення

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – Вчена рада НУК ім.адм.Макарова) є колегіальним органом управління Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – Університет), який утворюється строком на п'ять років.

1.2. У своїй роботі Вчена рада НУК ім.адм.Макарова керується Законом України „Про вищу освіту”, Законом України «Про освіту», нормативно-правовими документами МОН України, Статутом Університету та Положенням про Вчену раду Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – Положення).

1.3. Положення містить основні вимоги статті 36 Закону України „Про вищу освіту” від 01.07.2014р. №1556-VII.

1.4. Склад Вченої ради НУК ім.адм.Макарова затверджується наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

1.5. Вибори до складу Вченої ради НУК ім.адм.Макарова починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

1.6. Рішення Вченої Ради НУК ім. адм. Макарова вводяться в дію наказами ректора НУК ім. адм. Макарова.

1.7. Засідання Вченої Ради НУК ім. адм. Макарова відкриті для всіх учасників освітнього процесу Університету.

II. Основні завдання та функції вченої ради НУК ім.адм.макарова

2.1. Вчена рада НУК ім.адм.Макарова:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності НУК ім. адм. Макарова;

2) розробляє і подає Конференції трудового колективу НУК ім. адм. Макарова проект Статуту НУК ім. адм. Макарова, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт НУК ім. адм. Макарова;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

6) ухвалює за поданням ректора НУК ім. адм. Макарова рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, директорів філій, директорів коледжів, директорів інститутів, деканів факультетів;

8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;

14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

15) має право вносити подання про відкликання ректора НУК ім. адм. Макарова з підстав, передбачених законодавством, статутом НУК ім. адм. Макарова, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу НУК ім. адм. Макарова;

16) затверджує Правила прийому до НУК ім. адм. Макарова;

17) приймає рішення щодо присвоєння звань НУК ім. адм. Макарова: «Доцент НУК», «Професор НУК», «Почесний Професор НУК», «Почесний член Вченої ради НУК»;

18) приймає рішення щодо висунення кандидатур на здобуття Державних премій України;

19) приймає рішення щодо друку та надання навчальній та навчально-методичній літературі відповідного грифу Вченої ради НУК ім. адм. Макарова;

20) засновує іменні і персональні стипендії НУК ім. адм. Макарова та затверджує кандидатури на ці стипендії. Рекомендує МОН України кандидатури на здобуття державних академічних і соціальних стипендій;

21) заслуховує звіти проректорів та інших керівників структурних підрозділів НУК ім. адм. Макарова про результати діяльності;

22) затверджує положення про структурні підрозділи, робочі та дорадчі органи НУК ім. адм. Макарова;

23) приймає рішення щодо рекомендації до вступу в докторантуру. Затверджує теми дисертаційних робіт, індивідуальні плани аспірантів та  програми вступних випробувань для здобуття освітньо-наукового ступеня Ph.D.

24) розглядає інші питання діяльності НУК ім. адм. Макарова відповідно до Статуту Університету.

IІI. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ НУК ім.адм.МАКАРОВА

3.1. Вчену раду НУК ім. адм. Макарова очолює її голова.

3.2. До складу Вченої ради НУК ім. адм. Макарова входять за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів та філій, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників та студентів НУК ім. адм. Макарова, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників НУК ім. адм. Макарова і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів відповідно до квот встановлених Статутом Університету та цим Положенням.

3.3. Персональний склад Вченої ради НУК ім. адм. Макарова становить не більш як 61 особу. Квоти виборних представників складу Вченої ради НУК ім. адм. Макарова для структурних підрозділів (інститутів, факультетів) визначаються прямопропорційно штатної чисельності наукових і науково-педагогічних працівників, які працюють на постійній основі в цих підрозділах.

3.4. За рішенням Вченої ради НУК ім. адм. Макарова до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники НУК ім. адм. Макарова і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

3.5. Виборні представники з числа працівників НУК ім. адм. Макарова обираються Конференцією трудового колективу НУК ім. адм. Макарова за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють,

3.6. Виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів відповідно до Положення про студентське самоврядування. Організація виборів членів Вченої ради НУК ім. адм. Макарова з числа студентів покладається на Студентську раду НУК ім. адм. Макарова. Студентська рада формує додатковий список (резерв) студентів, які не увійшли до складу Вченої ради НУК ім. адм. Макарова, але можуть бути включені у разі вибуття студента з Вченої ради НУК ім. адм. Макарова (відрахування з Університету, відмова за власним бажанням щодо членства, тощо). Здобувачі вищої освіти останнього семестру навчання не можуть обиратись до складу Вченої ради НУК ім. адм. Макарова.

3.7. Склад Вченої ради НУК ім. адм. Макарова формується відповідно до квот встановлених Статутом Університету і цим Положенням та затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів від закінчення повноважень попереднього складу.

3.8. Зміни складу Вченої ради НУК ім. адм. Макарова, протягом 5-ти років, можуть вноситись Конференцією трудового колективу НУК ім. адм. Макарова.

3.9. Склад Вченої ради НУК ім.адм.Макарова та зміни до нього затверджуються наказами ректора Університету.

3.10. Підстава для припинення членства у Вченій раді НУК ім.адм.Макарова є:

·         

 • для осіб, які входять до складу Вченої ради НУК ім.адм.Макарова за посадами – розірвання трудових відносин з Університетом або перехід на іншу посаду. При призначені на цю посаду іншої особи, така особа входить до складу Вченої ради НУК ім.адм.Макарова за посадою на підставі наказу ректора про внесення змін до складу Вченої ради НУК ім.адм.Макарова;

 • для осіб, які є виборними представниками наукових, науково-педагогічних працівників Університету – розірвання трудових відносин з Університетом або письмова заява цієї особи на ім’я Голови ради.

 • для осіб, які є виборними представниками інших працівників Університету (крім наукових і науково-педагогічних працівників) - розірвання трудових відносин з Університетом, перехід вказаної особи на основну роботу поза Університетом або письмова заява цієї особи на ім’я Голови ради.

 • для осіб, які є виборними представниками з числа студентів Університету – закінчення навчання в Університеті, відрахування цієї особи з Університету. Підставою цього є витяг з протоколу засідання Студентської Ради НУК, який подається Голові ради або секретарю вченої ради.

 • для осіб, які є виборними представниками з числа аспірантів, докторантів - закінчення навчання в Університеті, відрахування цієї особи з Університету або письмова заява на ім’я Голови ради.

 • для осіб, які є керівниками органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, керівниками виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівниками органів студентського самоврядування Університету – переобрання керівників указаних органів.

3.11. Представників новостворених структурних підрозділів Університету та членів ради замість вибулих вводять до складу ради згідно з порядком формування чинної Вченої ради НУК ім.адм.Макарова.

3.12. У разі, якщо член вченої ради не був присутній на засіданні вченої ради два і більше разів підряд без поважних причин, Вчена рада НУК ім.адм.Макарова приймає рішення про заміну цієї людини на нового члена вченої ради зі складу того підрозділу, за квотою якого було обрано виведеного члена вченої ради.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ НУК ім.адм.МАКАРОВА

4.1. Вчену раду НУК ім. адм. Макарова очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої Ради НУК ім. адм. Макарова, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. Термін повноважень Вченої ради НУК ім.адм.Макарова складає 5 років.

Проводить засідання Голова Вченої ради НУК ім.адм.Макарова (Голова ради), а за його відсутності та за дорученням голови ради - заступник Голови Вченої ради НУК ім.адм.Макарова.

Заступника Голови Вченої ради НУК ім.адм.Макарова обирають відкритим голосуванням на першому засіданні новообраної Вченої ради НУК ім.адм.Макарова.

На першому засіданні новообраної вченої ради головує ректор або особа, на яку покладено виконання обов’язків ректора, до обрання на цьому засіданні Голови Вченої ради НУК ім.адм.Макарова.

4.2. Учений секретар Університету виконує обов’язки секретаря Вченої ради НУК ім.адм.Макарова та на якого покладається організація підготовки засідання Вченої ради НУК ім.адм.Макарова. Секретар Вченої ради НУК ім.адм.Макарова у своїй діяльності керується посадовими обов’язками Ученого секретаря Університету й підпорядкований безпосередньо Голові ради.

4.3. Організаційною формою роботи Вченої ради НУК ім.адм.Макарова є засідання, які можуть бути плановими, позаплановими та урочистими.

4.4. Для вирішення нагальних питань проводиться позапланове засідання Вченої ради НУК ім.адм.Макарова. Позапланове засідання скликає Голова ради за власної ініціативи, або на прохання члена вченої ради, яке письмово підтримане щонайменше 3/4 членів вченої ради.

Дату проведення позапланового засідання визначає Голова ради. Якщо засідання скликається за поданням членів вченої ради, то воно повинне відбутися не пізніше, ніж за два тижні від складання подання

4.5. Планові засідання Вченої ради НУК ім.адм.Макарова відбуваються, як правило, щомісячно в останню п’ятницю місяця (за винятком канікулярного періоду) або в інший день, визначений Головою ради.

4.6. Засідання Вченої ради НУК ім.адм.Макарова проводяться відповідно до плану її роботи. План роботи Вченої ради НУК ім.адм.Макарова розробляється на навчальний рік (семестр) на основі пропозицій її членів. План роботи ухвалюється Вченою радою НУК ім.адм.Макарова на першому засіданні навчального року та затверджується ректором.

4.7. Порядок денний кожного засідання формує учений секретар відповідно до Плану роботи Вченої ради НУК ім.адм.Макарова. Проект Порядку денного чергового засідання Вченої ради НУК ім.адм.Макарова доводить до кожного члена ради не пізніше ніж за тиждень (оголошення про час, місце і проект Порядку денного засідання на дошці оголошення, а повідомлення надсилаються кожному члену ради на електрону адресу).

4.8. До проекту порядку денного планового засідання ради відносять:

 • питання, передбачені планом роботи Вченої ради НУК ім.адм.Макарова;
 • поточні питання діяльності Вченої ради НУК ім.адм.Макарова;

 • питання, запропоновані Головою ради або членами вченої ради на її попередніх засіданнях і підтримані рішенням Вченої ради НУК ім.адм.Макарова;

 • питання, запропоновані в період між засіданнями Вченої ради НУК ім.адм.Макарова комісіями чи членами вченої ради, підтримані ухвалою Вченої ради НУК ім.адм.Макарова;

 • питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення та розгорнутого рішення, включаються а пункт „Різне” порядку денного.

4.9. Пропозиції до Порядку денного члени ради у письмовій формі з усіма підписами подають Голові ради через секретаря вченої ради не пізніше, ніж за 5 днів до планового терміну засідання. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного за рішенням Голови ради.

Відповідність за достовірність інформації, поданої на розгляд Вченої ради НУК ім.адм.Макарова несуть керівники структурних підрозділів або інші працівники Університету, визначені у порядку денному засідання як доповідачі.

Документи та матеріали щодо питань, які входять до порядку денного засідання, готують, тиражують та передають ученому секретарю відповідні структурні підрозділи Університету, до сфери компетенції яких відносяться ці питання.

4.10. Для проведення засідання Вченої ради НУК ім.адм.Макарова необхідний кворум, який складає не менше 2/3 її складу.

4.11. Реєстрація членів ради здійснюється перед початком засідання особистим підписом у явочному листі. Кворум обраховується на початок засідання і уточнюється під час таємного голосування.

4.12. Частину засідання, яка стосується оцінки роботи Голови ради, проводить заступник Голови ради.

4.13. Вчена рада на початку засідання приймає порядок денний. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна проста більшість голосів.

4.14. Хід засідання Вченої ради оформлюється протоколами, які підписують Голова та секретар Вченої ради НУК ім.адм.Макарова.

4.15. Головуючий Вченої ради:

 • відкриває, веде та закриває засідання;
 • дотримується Статуту університету та діє на підставі цього Положення при організації розгляду питань;

 • виносить на обговорення проекти рішень;

 • надає слово для доповіді, відповіді, оголошує наступного доповідача;

 • виносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;

 • має право об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою питань;

 • підсумовує обговорення питань;

 • робить офіційні та інші повідомлення;

 • здійснює інші повноваження з метою ефективного проведення засідання;

 • гарантує членам вченої ради доступ до рішень і протоколів засідань.

4.16. Процедура обговорення питань на засіданні вченої ради включає:

 • доповідь члена вченої ради з питань, що обговорюється, запитання доповідачеві та відповіді до них;

 • співдоповідь голови (представника) комісії вченої ради, якщо це передбачено питанням, запитання та відповіді;

 • виступи членів вченої ради;

 • виступи запрошених, якщо це пов’язано з процедурою обговорення питання.

4.17.  Орієнтовна тривалість регламенту для доповіді та співдоповіді, а також для виступів в обговоренні питання пропонується на засіданні і затверджується відкритим голосуванням.

4.18. Члени вченої ради можуть звертатись з запитами до ректора, проректорів та інших відповідальних осіб університету. Особи, до яких скерований запит, повинні дати відповідь на запит на найближчому засіданні вченої ради, якщо запит поданий не пізніше, ніж за три дні до засідання. Вчена рада НУК ім.адм.Макарова за пропозицією Голови ради чи за власної ініціативи може утворити комісію для вивчення питання, що є предметом запиту.

4.19. На засіданнях можуть бути присутні особи, запрошені ректором, Головою ради з власної ініціативи чи за пропозицією членів вченої ради.

4.20. Для забезпечення своєї діяльності Вчена рада НУК ім.адм.Макарова формує постійні та тимчасові комісії й визнає їхні завдання.

Комісії детально вивчають справи, що належать до їх компетенції, та готують Вченій раді НУК ім.адм.Макарова матеріали для прийняття ухвал.

До роботи комісій, крім членів вченої ради, можуть бути залучені й інші працівники Університету. Очолює комісію член вченої ради.

Комісія займається питаннями, переданими на її розгляд Вченою радою НУК ім.адм.Макарова чи Головою ради.

У випадку різних думок позиція комісії визначається голосуванням за наявності кворуму, який складає не менше від 2/3 складу членів комісії.

Голова комісії інформує Вчену раду НУК ім.адм.Макарова про підсумки роботи комісії та представляє її позицію.

4.21. Вчена рада НУК ім.адм.Макарова може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів.

V. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВЧЕНОЮ РАДОЮ НУК ім.адм.МАКАРОВА

5.1. Вчена рада НУК ім.адм.Макарова приймає рішення з питань, внесених до порядку денного та з процедурних питань. Питання вважається процедурним, якщо рішення з цього питання є обов’язковим для членів вченої ради лише на даному засіданні Вченої ради НУК ім.адм.Макарова.

5.2. Рішення Вченої ради НУК ім.адм.Макарова затверджуються ректором Університету.

5.3. Таємним голосуванням приймаються рішення:

 • про присвоєння вчених звань;

 • про обрання за конкурсом;

 • про обрання Голови Вченої ради НУК ім.адм.Макарова;

 • про висунення кандидата на здобуття Державної премії України;

 • за рішенням Голови Вченої ради НУК ім.адм.Макарова;

 • за пропозицією члена вченої ради, підтриманою щонайменше половиною членів вченої ради, присутніх на засіданні;

5.4. В інших випадках рішення приймаються відкритим голосуванням. Відкрите голосування здійснюється підняттям руки.

5.5. Підсумки таємного голосування встановлює лічильна комісія (не менше трьох осіб), яка обирається з числа присутніх на засіданні членів Вченої ради НУК ім.адм.Макарова відкритим голосуванням, голову лічильної комісії обирають члени комісії за згодою. Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які заносяться до протоколу лічильної комісії. Протокол підписують усі члени комісії і після оголошення результатів голосування Вчена рада НУК ім.адм.Макарова його затверджує шляхом відкритого голосування. Комісія несе повну відповідальність за дотримання процедури таємного голосування та достовірності його результатів.

5.6. Рішення, яке складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одна), якщо ніхто з присутніх не заперечує проти цього.

5.7. Рішення щодо присвоєння вчених звань вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 членів Вченої ради НУК ім.адм.Макарова, які брали участь у голосуванні. Кворум підраховується за явочним листом і остаточно встановлюється за кількістю голосів осіб, які брали участь у голосуванні. Члени Вченої ради НУК ім.адм.Макарова, які балотуються, участь у голосуванні по своїй кандидатурі не беруть і в кворумі не зараховуються.

5.8. Рішення про обрання за конкурсом приймаються відповідно до Положення та Порядку обрання за конкурсом.

VІ.   ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ НУК ім.адм.МАКАРОВА

6.1. Зобов’язані брати участь у планових і позапланових засіданнях та працювати у комісіях Вченої ради НУК ім.адм.Макарова. У випадку неможливості взяти участь у засіданні член вченої ради зобов’язаний завчасно попередити про це ученого секретаря.

6.2. Свої повноваження здійснюють лише особисто.

6.3. Вносять пропозиції з питань, які потребують колективного обговорення і прийняття рішень.

6.4. Беруть участь в обговоренні питань та вносять пропозиції до проектів рішень Вченої ради НУК ім.адм.Макарова.

6.5. Забезпечують виконання рішень Вченої ради НУК ім.адм.Макарова у структурних підрозділах університету.

6.6. Забезпечують ефективну роботу Вченої ради НУК ім.адм.Макарова, виконують покладені на них обов’язки та доручення, своєчасно і точно виконують рішення Вченої ради НУК ім.адм.Макарова та накази, беруть активну участь в складанні плану роботи Вченої ради НУК ім.адм.Макарова.

6.7. Несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає Вчена рада НУК ім.адм.Макарова, а також за виконання своїх обов’язків.

VІІ.  ОБОВ’ЯЗКИ СЕКРЕТАРЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НУК ім.адм.МАКАРОВА

7.1. Формує план роботи Вченої ради НУК ім.адм.Макарова на навчальний рік.

7.2. Здійснює підготовку матеріалів до засідання Вченої ради НУК ім.адм.Макарова.

7.3. Веде та оформлює протоколи засідань.

7.4. Здійснює підготовку матеріалів щодо присвоєння вчених звань, формує атестаційні справи здобувачів.

7.5. Організовує проведення таємних голосувань.

7.6. Готує витяги з протоколів засідань Вченої ради НУК ім.адм.Макарова.

VІІІ.  ЗВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

8.1. З метою заохочення співробітників Університету до підвищення науково-педагогічної кваліфікації та визначення осіб, які досягли значних результатів у викладацькій, науково-методичній та організаційно-виховної роботи у НУК ім.адм.Макарова впроваджені звання: «Професор НУК», «Доцент НУК», «Почесний професор НУК». Порядок затвердження рішень щодо присвоєння цих звань встановлено у відповідному Положенні, яке затверджується Вченою радою НУК ім.адм.Макарова.

8.2. Почесне звання «Почесний член Вченої ради НУК ім.адм.Макарова» вводиться з метою відзначення багаторічної плідної науково-педагогічної роботи та з метою використання знань і досвіду здобувача.

Присвоюється звання «Почесний член Вченої ради НУК ім.адм.Макарова» на час роботи здобувача в Університеті.

Здобувач цього звання запрошується до участі у засіданнях Вченої ради НУК ім.адм.Макарова, у тому числі на постійній основі, з правом участі у  голосуваннях.

Почесним званням «Почесний член Вченої ради НУК ім.адм.Макарова» відзначаються здобувачі, які:

 • мають науковий ступень доктора наук та вчене звання професора, перевага віддається особам, які мають почесні звання України та/або лауреати державних премій;

 • працюють в Університеті за основною посадою в сфері науково-педагогічної діяльності не менше 30 років;

 • створили наукову школу та особисто підготували (випустили, були керівниками чи науковими консультантами) не менше 5 докторантів та кандидатів наук та здійснювали керівництво науково-дослідними роботами, проектами, грантами і зробили вагомий внесок у розвиток науки та вищої освіти і особисто є прикладом в результативності своїх наукових здобутків.

Пропозиції щодо кандидатур на звання «Почесний член Вченої ради НУК ім.адм.Макарова» вносить Ректорат Університету. Питання щодо присвоєння цього почесного звання розглядається на Вченій раді НУК ім.адм.Макарова, рішення приймається відкритим голосуванням, більшістю голосів та оформлюється відповідним наказом ректора.

IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Положення приймається на засіданні Вченої ради НУК ім.адм.Макарова та вступає в дію з моменту затвердження наказом ректора.

9.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться та затверджуються Вченою радою Університету у тому ж порядку, що й саме Положення.Text here....