Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Документи ППОС НУК

Положення про студентське самоврядування

1 .Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування Національного університету імені адмірала Макарова (далі - студентське самоврядування) - це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні НУК ім. адм. Макарова.

1.2. Студентське самоврядування є невід'ємною частиною громадського самоврядування університету, важливим елементом вдосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними навичок лідера, організатора та керівника.

1.3. Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.4. Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів університету. Усі студенти, які навчаються в університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

1.5. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

1.5.1. Добровільності, колегіальності, відкритості;

1.5.2. Виборності та звітності органів студентського самоврядування;

1.5.3. Рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні;

1.5.4. Незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, в тому числі, Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про громадські об'єднання», нормативною базою НУК ім. адм. Макарова, цим Положенням та іншими нормативними актами прийнятими Конференцією студентів університету або Студентською радою НУК ім.адм.Макарова положенням про студентське самоврядування університету, положенням про вибори органів студентського самоврядування.

1.7. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, спеціальності, кафедри, інституту/факультету, університету, а також кімнати, блоку, поверху, гуртожитку.

2. Органи студентського самоврядування університету

2.1. В НУК ім. адм. Макарова діють такі органи студентського самоврядування: Студентська Рада(далі-СР) НУК ім. адм. Макарова, Студентські Ради інститутів/факультетів, Студентська Рада гуртожитків. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування на рівні інституту/факультету та філії є академічна група.

2.2. Ректор університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів, тощо), про що укладається відповідна угода.

2.3. Адміністрація університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

3. Функції, права та обов'язки органів студентського самоврядування

університету.

3.1. Функції та права органів студентського самоврядування:

3.1.1. Беруть участь в управлінні університетом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту»;

3.1.2. Вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу;

3.1.3. Беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами та викладачами;

3.1.4. Беруть участь у вирішенні спірних питань пов'язаних з накладанням

дисциплінарних стягнень на студентів;

3.1.5. Організовують процес обрання виборних представників з числа студентів , які навчаються в НУК ім. адм. Макарова, до органів громадського самоврядування університету, інституту/факультету;

3.1.6. Організовують процес обрання виборних представників з числа студентів, які навчаються в НУК ім. адм. Макарова до Вченої ради університету, інституту/факультету, філії,та до складу стипендіальної комісії;

3.1.7. Вносять пропозиції щодо залучення коштів університету для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського самоврядування;

3.1.8. Беруть участь у розробці документів, що регламентують питання, пов'язані із діяльністю студентського самоврядування;

3.1.9. Беруть участь в організації роботи баз відпочинку університету;

3.1.10. Одержують від адміністрації університету об'єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи;

3.1.11. Складають та затверджують річний кошторис (бюджет) витрат студентського самоврядування;

3.1.12. Затверджують процедуру використання майна та коштів студентського самоврядування;

3.1.13. Затверджують процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

3.1.14. Вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів та програм;

3.1.15. Оголошують акції протесту;

3.1.16. Беруть участь у роботі стипендіальної комісії;

3.1.17. Виконують інші функції, передбачені Законами України та цим Положенням.

3.2. Обов'язки органів студентського самоврядування:

3.2.1. Інформують студентів з усіх питань життя університету, що їх стосуються;

3.2.2. Звітують перед студентами університету про виконану роботу;

3.2.3. Проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу університету;

3.2.4. Проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

3.2.5. Аналізують і узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності університету і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.

3.3. За погодженням з органами студентського самоврядування в університеті приймаються рішення про:

3.3.1. Відрахування студентів (курсантів) з університету та їх поновлення на навчання:

3.3.2. Переведення осіб, які навчаються в університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3.3.3. Переведення осіб, які навчаються в університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

3.3.4. Призначення заступника директора інституту/декана факультету, проректора з навчально-виховної роботи університету;

3.3.5. Поселення осіб, які навчаються в університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

3.3.6. Затвердження правил внутрішнього розпорядку університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;

3.3.7. Діяльність студентських гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в університеті;

3.3.8. Надання академічної відпустки та продовження академічної відпустки;

3.3.9. Надання повторного навчання та індивідуального графіку складання сесії;

3.3.10. Оголошення догани студентам та зняття стипендії.

4. Організаційна структура органів студентського самоврядування університету.

4.1. Вищим органом студентського самоврядування університету є Загальна Конференція студентів університету (далі Конференція). На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

4.2. Загальна Конференція студентів університету:

4.2.1. Ухвалює Положення про студентське самоврядування НУК ім. адм. Макарова, вносить зміни та доповнення до нього, визначає структуру та повноваження органів студентського самоврядування;

4.2.2. Заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування та виносить оцінку їх діяльності;

4.2.3. Затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування;

4.2.4. Затверджує склад Центрального Виборчого Комітету Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова.

4.2.5. Затверджує річний кошторис (бюджет) студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

4.2.6. Обирає Контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування НУК ім. адм. Макарова;

4.2.7. Приймає положення про вибори.

4.2.8 Оголошує вибори представників до Вченої ради НУК та до вищих виконавчих і представницьких органів.

4.3. Делегатів на Загальну Конференцію студентів університету обирають шляхом прямого таємного голосування на зборах груп і не менше як по одному представнику від кожної академічної групи.

4.4. Голова СР НУК та Голови СР факультетів/інститутів не можуть бути делегатами від академічних групп.

4.5. До складу делегатів Загальної Конференції студентів університету за посадами входять члени Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова.

4.6. Конференцію студентів університету скликає Голова Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова за власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 10% від загальної кількості студентів університету, але не частіше одного разу на два строки повноважень Голови СР.

4.7. Конференцію студентів університету проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

4.8. Про дату, час, місце та порядок денний Конференції оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення.

4.9. Рішення Конференції приймаються шляхом прямого відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів від академічних груп.

4.10. Конференція студентів університету обирає головуючого, секретаря та робочі органи Конференції числа делегатів.

4.11. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

4.12. Рішення Конференції студентів університету є обов'язковими для виконання органами студентського самоврядування університету.

4.13. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування університету є Студентська Рада НУК ім. адм. Макарова.

4.14. Студентська Рада НУК ім. адм. Макарова:

4.14.1. Організовує діяльність студентського самоврядування університету;

4.14.2. Визначає позицію студентського самоврядування в університеті з актуальних питань студентського життя;

4.14.3. Представляє студентське самоврядування університету в органах управління університетом, органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях з питань, що відноситься до їх компетенції;

4.14.4. Приймає рішення в межах своїх повноважень;

4.15. За відповідним рішенням Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова реєструється громадська організація «Студентська Рада НУК ім. адм. Макарова» згідно з чинним законодавством.

4.16. До складу Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова входять: Голова Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова, голови Студентських Рад інститутів/факультетів, голова Студентської Ради гуртожитків, секретар Студентської ради НУК ім. адм. Макарова, перший заступник Голови Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова, заступники Голови Студентської ради НУК ім. адм. Макарова.

4.17. Члени Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова зобов'язані відвідувати засідання Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова.

4.18. Засідання Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає Голова Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова.

4.19. Засідання Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова є правомірним за наявності не менше 2/3 членів Студентської Ради НУК ім.адм.Макарова.

4.20. Рішення Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова приймаються абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентської ради НУК ім. адм. Макарова шляхом прямого відкритого голосування.

4.21. Рішення Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова підписує голова Студентської ради НУК ім. адм. Макарова та секретар Студентської ради НУК ім. адм. Макарова.

4.22. Рішення Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова є обов'язковими для виконання органами студентського самоврядування НУК ім. адм. Макарова.

4.23. Голова Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова:

4.23.1. Організовує свою діяльність з дотриманням чинного законодавства України, нормативно-правової бази НУК ім. адм. Макарова та цього Положення;

4.23.2. Організовує та контролює виконання рішень Конференції студентів університету;

4.23.3. Організовує та контролює виконання рішень Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова;

4.23.4. Щорічно звітує про результати діяльності Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова перед Конференцією студентів університету;

4.23.5. Здійснює керівництво органами студентського самоврядування;

4.23.6. Розподіляє обов'язки між заступниками Голови Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова;

4.23.7. Головує на засіданнях Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова;

4.23.8. Вирішує питання участі в місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об'єднаннях, спілках та союзах та підписує з ними відповідні угоди;

4.23.9. Скликає Конференцію студентів університету;

4.23.10. Обирає секретаря Студентської Ради НУК ім .адм. Макарова, першого заступника голови Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова, заступників голови Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова (не більше шести заступників) та керівників відділів Студентської Ради НУК ім .адм. Макарова.

4.23.11. Здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова угоди та документи;

4.23.12. Делегує окремі повноваження членам Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова.

4.23.13. Скликає збори старост факультетів/інститутів та філій НУК.

4.23.14. Відповідними розпорядженнями координує роботу старост.

4.24. Розпорядження голови Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова є обов'язковими для виконання членами органів студентського самоврядування НУК ім. адм. Макарова.

4.25. Голова Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова обирається шляхом прямого таємного голосування студентів університету.

4.26. Вибори Голови Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова проводяться відповідно до чинного законодавства.

4.27. Порядок проведення виборів Голови СР НУК ім. адм. Макарова визначається положенням про вибори.

5. Контрольно-ревізійна комісія.

5.1. Поточний контроль за виконанням бюджету та діяльності органів студентського самоврядування НУК ім. адм. Макарова здійснює Контрольно-ревізійна комісія.

5.2. Членами Контрольно-ревізійної комісії можуть бути студенти, які не обіймають керівні посади у Студентській раді НУК ім. адм. Макарова.

5.3. До складу Контрольно-ревізійної комісії входить не менше трьох студентів.

5.4. Контрольно-ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок на Загальній Конференції Студентів університету.

6. Організаційна структура органів студентського самоврядування інституту/факультету, філії.

6.1. Вищим органом студентського самоврядування інституту/факультету є Конференція студентів інституту/факультету. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування інституту/факультету, філії.

6.2. Конференція студентів інституту/факультету, філії:

6.2.1. Заслуховує звіт голови Студентської ради інституту/факультету, філії;

6.2.2. Визначає принцип формування Студентської ради інституту/факультету, філії, норму представництва студентів у Студентській раді інституту/факультету, філії;

6.2.3. Визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського самоврядування інституту/факультету, філії.

6.3. Делегатів на Конференцію студентів інституту/факультету, філії обирають на зборах студентів академічних груп за нормою представництва, яку визначає Студентська Рада інституту/факультету, філії, але не менше одного студента від академічної групи.

6.4. До складу делегатів Конференції студентів інституту/факультету, філії за посадами входять члени Студентської Ради інституту/факультету, філії.

6.5. Конференцію студентів інституту/факультету, філії скликає Студентська Рада інституту/факультету, філії за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від загальної кількості студентів інституту/факультету, філії, або за ініціативою Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова.

6.6. Конференцію студентів інституту/факультету, філії проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

6.7. Про дату, час, місце та порядок денний Конференції оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення.

6.8. Засідання Конференції є правомірними за наявності не менше 2/3 загальної кількості делегатів.

6.9. Рішення Конференції приймаються абсолютною більшістю голосів делегатів Конференції шляхом прямого відкритого голосування.

6.10. Конференція студентів інституту /факультету, філії обирає головуючого, секретаря та робочі органи Конференції.

6.11. На Конференції студентів інституту/факультету, філії проходять дебати кандидатів на посаду голови Студентської Ради інституту/факультету, філії.

6.12. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

6.13. Рішення Конференції студентів інституту/факультету, філії є обов'язковими для виконання Студентською радою інституту/факультету, філії.

6.14. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування інституту/факультету є Студентська Рада інституту/факультету, філії.

6.15. Студентська Рада інституту/факультету, філії:

6.15.1. Організовує діяльність студентського самоврядування інституту/факультету, філії;

6.15.2. Визначає позицію студентського самоврядування інституту/факультету, філії з актуальних питань студентського життя;

6.15.3. Представляє студентське самоврядування перед адміністрацією інституту/факультету, філії;

6.15.4. Приймає рішення в межах своїх повноважень;

6.15.5. Звітує про свою роботу на Конференції студентів інституту/факультету,

філії.

6.15.6. Скликає Конференцію студентів інституту/факультету, філії;

6.15.7. Обирає секретаря Студентської Ради інституту/факультету, філії, першого заступника голови Студентської Ради інституту/факультету, філії, філії, заступників голови Студентської Ради інституту/факультету, філії (не більше чотирьох);

6.15.8. Щорічно звітує перед Студентською Радою НУК ім. адм. Макарова;

6.16. До складу Студентської Ради інституту/факультету, філії входять: голова Студентської ради інституту/факультету, філії, секретар Студентської ради інституту/факультету, філії, перший заступник голови Студентської ради інституту/факультету, філії, заступники голови Студентської Ради інституту/факультету, філії, представники студентів інституту/факультету, філії, які обрані за нормою представництва, затвердженою Конференцією студентів інституту/факультету, філії та уповноважений представник студентів інституту/факультету, філії від гуртожитку, якщо в ньому проживає більше 100 студентів даного інституту/факультету.

6.17. Засідання Студентської ради інституту/факультету, філії скликає Голова Студентської Ради інституту/факультету, філії за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської Ради інституту/факультету, філії, або за ініціативи Голови Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова.

6.18. Засідання Студентської Ради інституту/факультету, філії є правомірним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради інституту/факультету, філії.

6.19. Рішення Студентської Ради інституту/факультету, філії приймаються абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентської ради інституту/факультету, філії шляхом прямого відкритого голосування.

6.20. Рішення Студентської ради інституту/факультету, філії підписує голова Студентської ради інституту/факультету, філії та секретар Студентської ради інституту/факультету, філії.

6.21. Рішення Студентської ради інституту/факультету є обов'язковими для виконання членами Студентської ради інституту/факультету, філії.

6.22. Голова Студентської Ради інституту/факультету, філії:

6.22.1. Дотримується чинного законодавства;

6.22.2. Забезпечує виконання рішень Конференції студентів інституту/факультету, філії;

6.22.3. Виконує рішення Студентської Ради інституту/факультету, філії;

6.22.4. Щорічно звітує про результати діяльності Студентської Ради інституту/факультету, філії;

6.22.5. Здійснює організаційне керівництво Студентською Радою інституту/факультету, філії;

6.22.6. Розподіляє обов'язки між заступниками голови Студентської Ради інституту/факультету, філії;

6.22.7. Головує на засіданнях Студентської Ради інституту/факультету, філії;

6.22.8. Виконує представницькі функції;

6.22.10. Може делегувати окремі повноваження членам Студентської Ради інституту/факультету, філії.

6.23. Голова Студентської Ради інституту/факультету, філії обирається шляхом прямого таємного голосування студентів інституту/факультету, філії.

6.24. Вибори голови Студентської Ради інституту/факультету, філії проводяться відповідно до чинного законодавства.

6.25. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської Ради інституту/факультету, філії здійснюється Головою Центрального Виборчого комітету Студентської Ради НУК ім. адм. Макарова.

6.26. Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Студентської Ради інституту/факультету, філії є особиста заява кандидата.

7. Фінансова основа студентського самоврядування

7.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

7.1.1. Кошти, визначені Вченою радою НУК ім. адм. Макарова в розмірі не менш як 0,5% власних надходжень, отриманих університетом від основної діяльності;

7.1.2. Членські внески студентів (курсантів), розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір щомісячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму, встановленого Законом України;

7.1.3. Кошти отримані із інших джерел, що не заборонені законодавством України.

7.2. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

7.3. Фінансування діяльності студентського самоврядування регламентується рекомендаціями МОН.

8. Прикінцеві положення

8.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього набирають чинності після їх ухвалення на Загальній Конференції студентів університету.

8.2. Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення про студентське самоврядування НУК ім. адм. Макарова вносяться Студентською Радою НУК ім. адм. Макарова, Студентськими Радами інститутів/факультетів, Спеціальними уповноваженими представниками гуртожитків.

У ході роботи та з метою оперативного покращення процесу організації студентського самоврядування в університеті, Студентська рада НУК ім. адм. Макарова може приймати окремі положення та документи, що не суперечать цьому Положенню.Документ у форматі PDF: 
Завантажити

Документ у форматі PDFПовернення до списку