Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Системний аналіз

Освітня програма спрямована на формування у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 124 «Системний аналіз» здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми системного аналізу у професійній діяльності або в процесі навчання, що передбачають застосування теоретичних положень та методів системного аналізу та інформаційних технологій і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов
Метою ОПП є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного бакалавра з  системного аналізу, який успішно виконав освітню програму та здатний розв’язувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів системного аналізу і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.   

Об’єкти вивчення: математичні методи та інформаційні технології аналізу, моделювання,  прогнозування, проектування та прийняття рішень стосовно складних систем різної природи (інформаційних, економічних, фінансових, соціальних, політичних, технічних, організаційних, екологічних тощо).

Ціль навчання: підготовка фахівців, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для вирішення складних проблем незалежно від сфери діяльності.

Теоретичний зміст предметної області: теорія керування та прийняття рішень, математичне і комп’ютерне моделювання, математична статистика, аналіз даних, дослідження операцій, оптимізація систем та процесів.

Методи, методика та технології: методи математичного моделювання, аналізу даних, оптимізації та дослідження операцій, прогнозування, оцінювання ризиків, теорії керування та прийняття рішень, теорії ігор та конфліктів, експертного оцінювання, сталого розвитку.Спеціальність: 124. Системний аналіз
Галузь: 12. Інформаційні технології
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Кафедра: Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій
Статус: Діюча

Додатки

Опис освітніх компонентівПовернення до списку