Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Управління проєктами

Освітня програма спрямована на формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерних наук, інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Мета освітньої програми – надати фундаментальні теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків в області комп’ютерних наук, та підготувати висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій, здатних розв’язувати комплексні управлінські проблеми та здійснювати ефективне
управління підприємствами та управління проектами на підприємствах.
Цілі освітньої програми:
формування навичок використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких завдань сучасні інформаційні системи та інформаційні технології;
застосовування сучасного інформаційного забезпечення та програмних засобів області управління проектами;
набуття практичних навичок розробляти план управління проектом, формулювати та коригувати вимоги до проекту, розробляти план управління строками, якістю, вартістю, вміти визначати вимоги до комунікацій та розробляти план управління комунікаціями проекту;
набуття вміння управляти, розробляти та впроваджувати проекти, в тому числі засобами комп’ютерного моделювання;
набуття вміння бачити і розуміти конфлікти, вміння його прогнозувати й оцінювати наслідки, володіти засобами діагностування, попередження і вирішення конфлікту.


Спеціальність: 122. Комп'ютерні науки
Галузь: 12. Інформаційні технології
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Кафедра: Кафедра управлiння проектами
Статус: Діюча

Опис освітніх компонентівПовернення до списку