Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма спрямована на формування у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми інженерії програмного забезпечення, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій.
Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати задачі, що пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення.
Завдання освітньої програми:
  • формування особистості фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, а також надання теоретичних знань і практичних умінь та навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення», здатного до подальшого навчання за обраною спеціальністю;
  • підготовка фахівців, що володіють сучасними методами створення та обслуговування програмного забезпечення різного призначення;
  • формування здатності розв’язувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності та/або у процесі подальшого навчання;
  • набуття практичних навичок застосування методів інженерії програмного забезпечення; 
  • формування компетентностей для менеджменту програмних проектів та роботи в командах програмістів;
  • формування здатності спілкуватися англійською мовою як усно, так і письмово.


Галузь: 12. Інформаційні технології
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Кафедра: Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Статус: Діюча

ДодаткиПовернення до списку