Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Прикладна лінгвістика

Освітньо-професійна програма 035.10 «Прикладна лінгвістика» за спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 Гуманітарні науки другого рівня вищої освіти, що реалізується у НУК, – комплекс нормативних документів, що засвідчують результати навчання і сформованість професійних, компетентностей випускників даної програми. В освітній професійній програмі представлена характеристика напряму підготовки і характеристика діяльності випускників:
  • нормативний термін засвоєння програми;
  • форма навчання;
  • область професійної діяльності випускника;
  • об'єкти професійної діяльності випускника;
  • завдання професійної діяльності, які повинен вирішувати випускник відповідно до видів професійної діяльності;
  • наведено повний перелік загальнокультурних, загальних і професійних компетенцій, якими повинен володіти випускник за результатам освоєння освітньої програми.
Освітня програма регламентує цілі, очікувані результати, зміст, умови та технології реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки випускника за спеціальністю 035 «Філологія» за спеціалізаціє 035.10 «Прикладна лінгвістика» і включає в себе: навчальний план, робочі програми навчальних дисциплін та інші матеріали, що забезпечують якість підготовки учнів, а також програми навчальної та виробничої практик, підсумкової атестації та методичні матеріали.
Мета освітньої програми – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами.
Освітньо-професійна програма 035.10 «Прикладна лінгвістика» базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану освіти, орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар'єра. Об’єкт вивчення та професійної діяльності: мови (українська, англійська, німецька, французька) в теоретичному і практичному, синхронному і діахронному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі.
Теоретичний зміст предметної галузі становить система базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови, інформаційно-комунікаційні технології.


Спеціальність: 035. Філологія
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Навчально-науковий гуманітарний інститут
Кафедра: Прикладної лiнгвiстики
Статус: Діюча

Додатки

Опис освітніх компонентівПовернення до списку