Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Проектування та виробництво суднових конструкцій із композиційних матеріалів

Освітньо-професійна програма «Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів» складена відповідно вимог «Стандарту вищої освіти України. Рівень вищої освіти –перший (бакалаврський), ступінь вищої освіти-бакалавр; галузь знань -13 «Механічна інженерія»; спеціальність: Київ,2018.(наказ МОНУ №1441 від 22.122018р.»
Об’єкт вивчення – явища та проблеми, пов’язані з етапами життєвого циклу авіаційно-космічної техніки Мета навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані та практичні задачі, пов`язані з розробкою, виробництвом та сертифікацією авіаційної та ракетно-космічної техніки, її двигунів та енергетичних установок, конструкцій та систем, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
Цілі освітньої програми- формування знань, навичок та здатностей розв’язувати складні задачі та проблеми щодо проектування складів, структур композиційних матеріалів та виробництва виробів із них, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій при застосуванні методів і принципів механіки твердого тіла, фізичної будови
середовищ, методів експериментальних досліджень та інформаційних технологій, методів проектування та розрахунків на міцність і жорсткість, а також технічних процесів в виробництві конструкцій різноманітного призначення.
Випускаюча кафедра - кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів.


Галузь:
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кафедра: Проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів

Опис освітніх компонентівПовернення до списку