Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Прикладна лінгвістика

Освітньо-професійна програма 035.10 «Прикладна лінгвістика» за спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 Гуманітарні науки другого рівня вищої освіти, що реалізується у НУК, – комплекс нормативних документів, що засвідчують результати навчання і сформованість професійних, компетентностей випускників даної програми. В освітній професійній програмі представлена характеристика напряму підготовки і характеристика діяльності випускників:
  • нормативний термін засвоєння програми;
  • форма навчання;
  • область професійної діяльності випускника;
  • об'єкти професійної діяльності випускника;
  • завдання професійної діяльності, які повинен вирішувати випускник відповідно до видів професійної діяльності;
  • наведено повний перелік загальнокультурних, загальних і професійних компетенцій, якими повинен володіти випускник за результатам освоєння освітньої програми.
Освітня програма регламентує цілі, очікувані результати, зміст, умови та технології реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки випускника за спеціальністю 035 «Філологія» за спеціалізаціє 035.10 «Прикладна лінгвістика» і включає в себе: навчальний план, робочі програми навчальних дисциплін та інші матеріали, що забезпечують якість підготовки учнів, а також програми навчальної та виробничої практик, підсумкової атестації та методичні матеріали.
Метою навчання магістрів за спеціалізацією 035.10 «Прикладна лінгвістика» є набуття освітньої та професійної кваліфікації для здійснення професійної діяльності, пов'язаної із широким спектромприкладних лінгвістичних задач аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації англійською та німецькою мовами.
Освітньо-професійна програма 035.10 «Прикладна лінгвістика» базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану освіти, орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар'єра.
Освітньо-професійною програмою передбачено формування фахових компетентностей, а саме, здатність професійно застосовувати поглиблені знання з мовознавства, компютерних технологій, вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах, критично осмислювати новітні досягнення в галузі філологічних наук, володіння методами наукового аналізу і структурування мовного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів, користуватися спеціальною термінологією в галузі мовознавства, планувати, організовувати, здійснювати і презентувати прикладне дослідження в різних галузях.


Спеціальність: 035. Філологія
Галузь:
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Навчально-науковий гуманітарний інститут
Кафедра: Прикладної лiнгвiстики
Статус: Діюча

Опис освітніх компонентівПовернення до списку