Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Освітня програма спрямована на формування у здобувачів здатності розв’язувати комплексні проблеми в області автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, здатних розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.
Цілі освітньої програми:
  • проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі;
  • оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів рідною та іноземною мовами;
  • проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази університету та партнерів;
  • індивідуальне наукове керівництво, підтримка і консультування науковим керівником;
  • отримання навичок науково-педагогічної роботи у вищій школі.


Освітній рівень: Третій /освітньо-науковий/ (Доктор філософії)
Інститут/Факультет: Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки
Статус: Діюча

Опис освітніх компонентівПовернення до списку