Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Управління інноваційною діяльністю

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованого, конкурентоздатного фахівця, через формування та розвиток загальних і професійних компетентностей для застосування їх у професійній діяльності, який спроможний вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими управління інноваційною діяльністю підприємства.
Метою освітньої програми є забезпечення студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння, що відносяться до областей управління інноваційною діяльністю підприємств в різних галузях народного господарства.
Цілі освітньої програми:
  • формування наукового системного мислення для здійснення управлінської діяльності підприємств у різних галузях народного господарства;
  • формування практичних навичок для розробки та реалізації інноваційних проектів фундаментального та прикладного спрямування;
  • формування професійних компетенцій щодо впровадження інноваційних розробок у виробництво та обґрунтовування доцільності їх реалізації з врахуванням соціально значущих проблем з основ економіки, логістики, інформаційних технологій;
  • формування компетенцій для розробки рекомендацій для отримання науково-обґрунтованих рішень;
  • досягнення високо рівня володіння англійською мовою в області управління інноваційною діяльністю.


Спеціальність:
Галузь:
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Кафедра: Кафедра управлiння проектами
Статус: Діюча

Опис освітніх компонентівПовернення до списку