Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма спрямована на формування у здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» вміння використовувати теоретичні методи досліджень, пошуку та прийняття інноваційних рішень в умовах невизначеності.
Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих конкурентоздатних магістрів для науково-дослідної та проектно-технологічної роботи, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає застосування методів інженерії програмного забезпечення і характеризується невизначеністю умов.
Завдання освітньої програми:
  • формування здатності розв’язувати типові спеціалізовані задачі і проблеми інженерії програмного забезпечення, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій з подальшою їх практичною реалізацією;
  • набуття здатності розробляти проекти програмного забезпечення;
  • формування здатності накопичувати та систематизувати професійні знання щодо створення і супроводження програмного забезпечення та визнання важливості навчання протягом всього життя;
  • набуття практичних навичок застосування методів інженерії програмного забезпечення;
  • формування здатності використовувати англійську мову у професійній та науковій діяльності.


Галузь: 12. Інформаційні технології
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Кафедра: Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Статус: Діюча

Опис освітніх компонентівПовернення до списку