Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

Освітня програма спрямована на формування здобувачів знати та вміти використовувати знання фундаментальних наук, що лежать в основі відповідної спеціалізації матеріалознавства, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми.
Метою освітньої програми є підготовка фахівців здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі матеріалознавства та здійснювати інноваційну професійну діяльність.
Цілі освітньої програми:
  • здатність генерувати нові ідеї (креативність) і варіанти розв’язання задач, здатність до експериментування, конструктивності, оригінальності;
  • здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
  • здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності;
  • здатність застосовувати відповідні математичні, наукові і технічні методи, інформаційні технології та прикладне комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних і наукових завдань матеріалознавства порошкових, композиційних матеріалів, покриттів;
  • здатність до самостійної роботи і ефективного функціонування в якості керівника групи чи структурного підрозділу при виконанні виробничих завдань, комплексних проектів, наукових досліджень з урахуванням вимог техніки безпеки та охорони праці.


Спеціальність: 132. Матеріалознавство
Галузь: 13. Механічна інженерія
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кафедра: Будівельної механіки та конструкції корпусу корабля
Статус: Діюча

Опис освітніх компонентівПовернення до списку