Сергій Рижков – Ректор який відкривав горизонти

Пам’ять про нього буде жиити в його справах


МІЖНАРОДНЙИ ВЕКТОР СПІВПРАЦІ:

Сергій Рижков був справжнім новатором та вмілим керівником, який вправно відкривав нові горизонти для розвитку міжнародного співробітництва університету.

Потужні програми та проекти з міжнародними партнерами стали справжньою візитівкою ректора. Вміле керівництво та інноваційні підходи зуміли завоювати реальний авторитет університету на міжнародному ринку.

Європейський шлях розвитку НУК та надійність відносин із Китайською Народною Республікою – спадщина, яку залишив ректор своєю наполегливістю та професіоналізмом. Азіатський вектор співпраці є одним із найважливіших напрямків розвитку університету, який дає змогу розвиватися та працювати багатьом науковим школам та колективам НУК, а також надійно захистити унікальні навчальні програ-ми. Міжнародне визнання, європейські сертифікати якості, унікальні програми академічної мобільності та спільні наукові дослідження та ще багато іншого, зумів започаткувати та реалізувати Сергій Сергійович.

Саме завдяки ідеям ректора та під його керівництвом вперше в історії НУК-МКІ в 2012 року започатковано унікальні навчальні програми по напряму «Кораблі та океанотехніка»:

«4+0» між НУК та Університетом науки і тех-нології Цзянсу; «2+2» між НУК та Міжнародним морським коледжем Чжецзян, КНР. За цими програмами зараз навчаються понад 350 китайських студентів, що привносить вели-чезні надходження до бюджету університету. 

Враховуючи вдалий досвід у впровадженні програм подвійних дипломів, вже розроблено нові навчальні програми по спеціальності Автоматика та робототехніка, що стане потужним про-довженням роботи Сергія Сергійовича.

Міністерство освіти і науки України визнало НУК лідером серед всіх університетів України за кількістю китайських студентів та лідером за кількістю студентів, що навчаються по програмам подвійних дипломів.

Також одним із проектів, які створив та реалізував ректор Рижков, було створення в 2012 р. першого в історії міжнародного консультаційного пункту НУК в Батумі. В результаті кропіткої робо-ти, розроблено унікальну навчальну програму, яка стала першою та єдиною міжнародною програмою Грузії, що отримала ліцензію від Міністерства Освіти цієї країни. На сьогодні в НУК навчається по-над 300 студентів цієї програми, які отримають два дипломи про освіту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та Батумського університету навігації.

Ректором підписано угоду про створення Україно-Китайського науково-дослідного центру кораблебудування і океанотехніки» між НУК та Міжнародним морським коледжем Чжецзян, а також Китайсько-Українського центру трансферу технологій в області океанотехніки НУК та Універ-ситету науки і технології Цзянсу.

В 2015 році під керівництвом ректора- НУК став одним з організаторів і повноправних членів Міжнародної Асоціації морських університетів (універ-ситети та науково-дослідні організації з КНР, США, Великобританії, Франції, Японії, Росії, Австралії, Сінгапуру, Німеччини, які мають кращі програми підготовки відповідних фахівців для суднобудівної і морської галузей), підписавши в Харбіні відповідну Хартію.

Окрему увагу ректор приділяв співпраці з під-приємствами та суднобудівними компаніями світу, в результаті чого, випускники університету мають змогу працевлаштування в найкращих компаніях Японії, Нідерландів, Латвії, Естонії та інших краї-нах. Зокрема зараз випускники НУК працюють та проходять навчальну практику, відповідно до укла-дених Сергієм Рижковим договорів про співпрацю із університетом, в копанії Oshima Shipbuilding Co, Японія, Damen Shipyards, Нідерланди, BLRT Grupp, Естонія, Рижській судноверфі, Латвія та ін.

За ініціативи Сергія Рижкова в НУК створено новий підрозділ – Навчально-науковий центр євро-інтеграції НУК, який було відкрито 15 травня 2015 року за участю аташе Посольства Франції.

Ректор НУК – Рижков Сергій Сергійович.

Доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, Президент Академії наук суднобудування України та Президент Міжнародної академії морських наук, технологій та інновацій, завідувач кафедрою екологічної безпеки.

Рижков Сергій продовжувач професорської династії вчених МКІ, випускник 1981 року по спеціальності «суднові силові установки». У 1987-1990 роках вперше в СРСР в МКІ проводився економічний експеримент щодо впровадження другої моделі госпрозрахунку в вузівську науку шляхом створення Науково виробничого центру (НВЦ), що до п’яти разів збільшило обсяги наукових робіт. В цей час Сергій Сергійович працював на посаді вченого секретаря НВЦ і безпосередньо відповідав за зв’язок з академією наук СРСР.

Важливим етапом в житті Рижкова С.С. і значним для заводів області являв собою захист в 1993 році в спеціалізованій раді МКІ докторської дисертації по актуальній проблемі «Ресурсо- збереження та забезпечення екологічної чистоти суднової енергетики на основі створення струме-невих газоочисних пристроїв» за спеціальністю «Суднові енергетичні установки». На основі цієї роботи розроблені та впроваджені струменеві масловіддільники на більш ніж 800 газотурбін-них двигунах 3-го і 4-го покоління розробки ДП “Науково-виробничий комплекс газотурбобуду-вання” Зоря – Машпроект “(м.Миколаїв). Це дало зниження втрат масла на двигун більш ніж на 1,2 кг/год з економічним ефектом понад 550 млн.грн для організацій, що експлуатують ВМД в країнах СНД, Індії, Китаї, Ірані та ін. Також створені масловологовідділювачі, які впровадже-ні більш ніж на 150 підприємствах країн СНД.

Сергій Рижков є автором понад 350 наукових праць, у тому числу 30 монографій і навчальних посібників і 30 винаходів, був головою спе-ціалізованої ради по захисту докторських дисер-тацій.

Він створив наукову школу з розробки обладнання з очищення, утилізації та очищення газоподібних, рідких і твердих викидів і відходів. Рижков С.С. ініціатор і організатор ряду нових наукових проектів загальнодержавного значення: – «Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки» (на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 р), «Морський підводний музей Укра-їни», «Муніципальний комплекс переробки органічних відходів з отриманням альтерна-тивного палива» та інших.

З ініціативи ректора, в рамках запропонованої ним концепції побудови НУК як університету європейського типу, розроблений новий генеральний план розвитку університету з перспективним будівництвом: – найбільшої на півдні України електронної міжвузівської науково-технічної бібліотеки, як складової частини Національної електронної бібліотеки, дослідницьких басейнів, сучасної інфраструктури для життя студентів, викладачів і співробітників – комфортабельно-го житла і готелів, центру відпочинку студентів і спортивних майданчиків. Він завоював золоту ме-даль в номінації «Розвиток матеріально-технічної бази» на міжнародній київській виставці «Освіта та кар’єра-2010». Під реалізацію цього генплану вже виділено і оформлено земельну ділянку- 4 Га, а в перспективі ще 7 Га землі. На цій площі буде побудоване справжнє наукове містечко.

Сергій Сергійович з 2006 року депутат Мико-лаївської обласної ради, голова постійної комісії з питань екології, охорони навколишнього середовища, природокористування та ресурсозбе-реження. Наказом Президента України в день науки в 2011 р. Рижкову С.С. присвоєно зван-ня заслуженого працівника науки і техніки України.

Нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України» (1997 р.), Почесною грамотою МОНУ (1995 р.), Почесною грамотою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (2002 р.), Почесною грамотою Облдержадміністрації (2005 рік) і Обласної ради (2006 р.). Мав високий авторитет в Україні: включе-ний в довідники «ХТО Є ХТО В УКРАЇНІ» за 1997, 1999, 2001, 2006-2012 роки. Лауреат Всеукраїнсько-го рейтингу «500 найвпливовіших особистостей. 10 років незалежності України» (2001 р.); увійшов до двадцятки найбільш впливових особистостей Миколаївської області в 2009 році. Майстер спор-ту з бадмінтону.

Результатом роботи ректора стали нагоро-ди отримані університетом, так в 2011 році НУК отримав кваліфікаційну нагороду Європейської асамблеї бізнесу «Європейська якість», а в 2013 році увійшов в міжнародний реєстр Європейської асамблеї бізнесу (Оксфорд, Великобританія) з отриманням звання «Краще підприємство Європи» в області науки і освіти, а ректору Сер-гію Рижкову вручений почесний знак «Manager of the Year» – «Кращий керівник року». У 2016 році С. Рижков прийнятий в Члени клубу ректорів Європи.

Саме тоді університет поставив завдання роз-робки і впровадження системи якості НУК, яка відповідатиме міжнародним стандартам, як перший крок на шляху побудови університету євро-пейського типу.

Так почалася кропітка робота по розробці, впровадженню і вдосконаленню системи управ-ління якістю в університеті, що відповідає вимо-гам міжнародних стандартів якості серії ISO 9000 і національного стандарту ДСТУ ISO 9001: 2009.

Результатом стало підтвердження «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» відповідності вимо-гам стандартів ISO 9001: 2008 та ДСТУ ISO 9001: 2009 системи менеджменту якості НУК та надання 9 лютого 2015 університету двох сертифікатів, державного і міжнародного зразків.

НАГОРОДИ ТА ДОСЯГНЕННЯ:

 • Лауреат державної Премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік за роботу «Створен-ня універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки».
 • Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”, 2011 рік.
 • Почесне звання Городянин року 2017 в номінації Наука та вища школа.
 • Нагороджений 6 почесними грамотами та відзнаками Міністерств України та Миколаївської Облдержадміністрації та Обласної ради.
 • Почесний знак «Manager of the Year» – «Кращий керівник року» 2013 рік. Європейської асамблеї бізнесу (Оксфорд, Великобританія). За входження Національного університету ко- раблебудування імені адмірала Макарова у 2013 році в міжнародний реєстр Європейської асамблеї бізнесу (Оксфорд, Великобританія) з отриманням звання «Краще підприємство Європи» в облас-ті науки і освіти та відповідного сертифіката для НУК.
 • Член клубу ректорів Європи Міжнародного академічного союзу (Оксфорд, Великобританія), 2016 рік, за великий внесок в інтеграцію НУК в Європейський науковий та освітній простір і ви-сокий рейтинг НУК.
 • Почесний доктор наук Батумського університету навігації, Батумі, Грузія, 2015 р. – за виконання спільної Українсько-Грузинської освітньої програми.
 • Почесний професор Університету науки і технології Цзянсу, Китай, 2016 р. – за тривалу та успішну співпрацю в галузі науки і техніки та ви-конання спільної програми підготовки за схемою 4+0.
 • Академік Академії наук вищої школи України, 1995 рік – за високі наукові досягнення.
 • Академік Академії наук суднобудування України, 1996 рік – за високі наукові досягнення;
 • Академік Міжнародної Академії морських наук, технологій та інновацій, 2006 рік – за високі наукові досягнення.
 • Обирався депутатом Миколаївської облас-ної ради 5 скликання (2005-2010 рік) і депутатом Миколаївської обласної ради 6 скликання (2010-2015 рік)

Сергій Сергійович був ініціатором та органі-затором ряду нових наукових проектів загально- державного значення, створив наукову школу з екологічної техніки. Його науковий доробок складає понад триста наукових праць та винаходів.

Володимир Ковтунець, Перший заступник Міністра освіти і науки

 

Бездоганний авторитет науковця, ділова репутація, професійні здібності та вольовий характер – це ті риси ректора Сергія Сергійо-вича Рижкова, які захоплювали мене в усі часи нашої співпраці та дружби. Завдяки йому три-мався авторитет унікального університету, розвивалася інтернаціоналізація вищої освіти, професійно зростав професорсько-виклада-цький склад, здобували перспективи випускники. Його підтримкою формувалися добровольчі підрозділи, з’явилися органи поліції, відкрився шлях до розвитку півдня України.

Сергій Рижков– це Еверест людяності, принциповості, ха-рактеру та поваги, що завжди лишатиметься в пам’яті людській. Тарас Кремінь, Народний депутат України

 

З гордістю можу сказати що Сергй Рижков був моїм справжнім другом. Разом ми зробили прорив у міжнародній навчальній співпраці між Україною та Грузією. Єдина програма спільної підготовки спеціалістів ліцензована Міністер-ством освіти Грузії – продукт нашої співпраці.

Пармен Кхведелідзе, ректор Батумського університету навігації

 

Пишаюсь тим, що особисто знав і тісно спілкувався з Сергієм Сергійовичем. Разом працювали над вирішенням багатьох проблем в житті університету, розробляли нові інно-ваційні проекти розвитку морегосподарського комплексу нашої держави. В своєму житті, він зробив багато доброго не тільки для науки, університету, а й для бага-тьох людей міста Миколаєва та нашої країни.

Борис Козир, Народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту

 

Сміливо сприяючи реформам і розвитку, він не тільки привів НУК до списку кращих у сві-ті університетів з суднобудування, але також прекрасно продемонстрував дух суднобудівни-ків. Створюючи з нами спільні навчально-наукові програми, він запропонував чудову можливість інтернаціоналізації, як для НУК, так і для JUST

Ванг Цлі, Президент Університету науки та технології Цзянсу

 

Сергій Рижков присвятив все своє жит-тя освіті та був завжди відданий міжнародній співпраці та обмінам.

Чен Сонгхуа та Ванг Тіє, Партійний керівник та директор Міжнародного морського коледжу Чжецзян