Наглядова рада

про Наглядову раду
Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова

1. Загальні положення

1.1  Наглядова рада Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) створюється відповідно до Положення про національний заклад (установу) України, затвердженого Указом Президента України від 16 червня 1995 року № 451/95, Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету.

1.2 . Наглядова рада НУК (Наглядова рада) створюється з метою успішного функціонування НУК, реалізації в університеті державної політики у галузі освіти і науки, залучення до розв’язання проблем освіти і науки широкої громадськості, провідних підприємств і організацій море господарського комплексу, суднобудівної, машинобудівної та суміжних галузей.

1.3 .У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами, що регламентують функціонування вищих навчальних закладів, та цим Положенням.

1.4 .Наглядова рада здійснює свою діяльність на громадських засадах і будує її на принципах колегіальності ухвалення рішень, добровільності та рівноправності членства, незалежності, гласності.

2. Склад та термін повноваження Наглядової ради

2.1  Склад Наглядової ради та внесення змін до її складу затверджується Вченою Радою НУК.

2.2 . Для забезпечення роботи Наглядової ради університет може делегувати до її складу свого уповноваженого представника на посаду відповідального секретаря. Призначення відповідального секретаря Наглядової ради  здійснюється наказом ректора НУК.

2.3 . Термін повноважень Наглядової ради становить три роки.

3. Завдання Наглядової ради

3.1.Основними завданнями Наглядової ради є:

– розгляд шляхів перспективного розвитку НУК;

– надання допомоги керівництву НУК в реалізації державної політики у галузях вищої освіти і науки, суднобудування, машинобудування та енергетики, морегосподарського комплексу;

– здійснення громадського контролю за діяльністю керівництва НУК;

– забезпечення ефективної взаємодії НУК з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти;

– сприяння запровадженню і контролю за використанням в НУК державної мови;

– зміцнення зв’язків НУК з органами управління і нагляду промислових підприємств, проектних організацій, установ;

– зміцнення зв’язків НУК з національними та іноземними підприємствами суднобудівної галузі та морегосподарського комплексу;

– сприяння працевлаштуванню випускників НУК, розширення баз практик студентів.

3.2. Діяльність Наглядової ради спрямована на:

– реалізацію ідеї національного відродження України;

– зміцнення міжнародного авторитету України як морської держави;

– досягнення високих результатів діяльності НУК, зміцнення його авторитету на державному і міжнародному рівні;

– вжиття заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази НУК;

– участь НУК в розробці і практичній реалізації важливих державних програм;

– розвиток і визнання на державному і міжнародному рівні авторських шкіл;

– створення здорового психологічного мікроклімату для учасників навчально-виховного процесу;

– стимулювання творчої праці науково-педагогічних, наукових працівників та студентів;

– залучення додаткових джерел фінансування НУК.

4. Компетенція Наглядової ради

4.1 . Голова Наглядової ради:

– за погодженням із Вченою Радою НУК вносить зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду НУК;

– скликає Наглядову раду і координує її роботу;

– веде засідання, затверджує рішення Наглядової ради;

– визначає функціональні обов’язки заступника, відповідального секретаря, членів Наглядової ради;

– розглядає пропозиції щодо позачергових скликань Наглядової ради.

4.2 . Наглядова рада має право:

– отримувати від керівництва НУК, керівників його структурних підрозділів та інших посадових осіб університету інформацію з будь-яких питань діяльності НУК, за винятком питань, пов’язаних з державною таємницею;

– створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких можуть бути залучені представники громадськості, викладацького та студентського колективів, допоміжного персоналу;

– надавати рекомендації керівництву НУК з питань, що стосуються різних сфер діяльності;

– брати участь у засіданнях ректорату, вченої ради НУК, вчених рад її структурних підрозділів, будь-яких інших структурних підрозділів НУК;

– розглядати пропозиції замовників та окремих осіб щодо удосконалення навчально-виховного процесу, розширення переліку спеціальностей тощо;

– організовувати вивчення передового досвіду підготовки фахівців та поширювати його в НУК;

– здійснювати контроль за дотриманням в НУК вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів з питань вищої освіти;

– у випадку наявності порушень звертатись з пропозиціями до Міністерства освіти і науки України;

– висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, на зборах, конференціях, спеціальних стендах.

5. Організація роботи Наглядової ради

5.1 . Робота Наглядової ради планується щорічно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше ніж один раз на рік.

5.2 . Дата та місце засідання визначається Головою Наглядової ради.

5.3 . Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

5.4 . Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів.

5.5 . Прийняті Наглядовою радою рішення в десятиденний термін повинні бути доведені до керівництва НУК.

5.6 . Технічне забезпечення засідань Наглядової ради покладається на відповідального секретаря Наглядової ради або уповноважену керівництвом НУК особу.

ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою НУК

Протокол №1 від 12.02.2016р.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!