Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Умови прийому до закладів вищої освіти 2020 року

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

1. Заклади вищої освіти можуть передбачити в Правилах прийому обов'язкове складання творчих заліків із спеціальностей (предметних спеціальностей):


Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

012

Дошкільна освіта

013

Початкова освіта

014

Середня освіта (за предметними спеціальностями)

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

016

Спеціальна освіта

017

Фізична культура і спорт

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн (крім спеціалізацій, для яких передбачено проведення творчого конкурсу)


2. Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) та галузей знань - українська мова та література.

3. Інформацію про другий та третій конкурсні предмети для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти наведено в таблиці (як другий конкурсний предмет для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти використовується творчий конкурс за спеціальностями, для яких він передбачений, або один з переліку других чи третіх предметів, зазначених у таблиці):

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Конкурсні предмети

другий предмет

третій предмет

01

Освіта/Педаго-гіка

012

Дошкільна освіта

історія України

математика або біологія

013

Початкова освіта

математика

історія України або біологія

014

Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

 

 

014.01

Середня освіта (Українська мова і література)

історія України

іноземна мова або географія

014.02

Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

іноземна мова

історія України або географія

014.03

Середня освіта (Історія)

історія України

іноземна мова або географія

014.04

Середня освіта (Математика)

математика

фізика або іноземна мова, або географія

014.05

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

біологія

хімія або математика

014.06

Середня освіта (Хімія)

хімія

біологія або математика

014.07

Середня освіта (Географія)

географія

математика або іноземна мова

014.08

Середня освіта (Фізика)

математика

фізика або іноземна мова, або біологія

014.09

Середня освіта (Інформатика)

математика

фізика або іноземна мова, або географія

014.10

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

математика

фізика або біологія, або історія України

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

біологія

історія України або географія

014.12

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

історія України

іноземна мова або біологія

014.13

Середня освіта (Музичне мистецтво)

історія України

іноземна мова або математика

014. 15

Середня освіта (Природничі науки)

біологія

географія або фізика, або хімія

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

 математика

фізика або хімія, або біологія , або іноземна мова

016

Спеціальна освіта

біологія

історія України або іноземна мова

017

Фізична культура і спорт

біологія

творчий конкурс

02

Культура і мистецтво

021

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

історія України або фізика

творчий конкурс

022

 

Дизайн (за спеціалізаціями "Графічний дизайн",

"Дизайн одягу (взуття)", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн")

історія України або фізика

 

творчий конкурс

 

022

Дизайн (крім спеціалізацій "Графічний дизайн", "Дизайн одягу (взуття)", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн")

історія України або фізика

математика або іноземна мова

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

історія України або хімія

творчий конкурс

024

Хореографія

історія України або біологія

творчий конкурс

025

Музичне мистецтво

історія України або математика

творчий конкурс

026

Сценічне мистецтво

історія України або іноземна мова

творчий конкурс

027

Музеєзнавство, пам'яткознавство

історія України

іноземна мова або географія

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

математика

географія або іноземна мова

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

історія України

математика або іноземна мова

03

Гуманітарні науки

031

Релігієзнавство

історія України

математика або іноземна мова

032

Історія та археологія

історія України

географія або іноземна мова

033

Філософія

історія України

математика або іноземна мова

034

Культурологія

історія України

іноземна мова або географія

035

Філологія

іноземна мова

історія України або географія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

математика

іноземна мова або географія

052

Політологія

історія України

математика або іноземна мова

053

Психологія

математика

біологія або іноземна мова

054

Соціологія

математика

історія України або іноземна мова

06

Журналістика

061

Журналістика

історія України

математика або іноземна мова

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

математика

іноземна мова або географія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

математика

іноземна мова або географія

073

Менеджмент

математика

іноземна мова або географія

075

Маркетинг

математика

іноземна мова або географія

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

математика

іноземна мова або географія

08

Право

081

Право

історія України

математика або іноземна мова

09

Біологія

091

Біологія

біологія

математика або хімія, або іноземна мова

10

Природничі науки

101

Екологія

біологія

математика або хімія, або географія

102

Хімія

хімія

математика або іноземна мова

103

Науки про Землю

математика

фізика або географія

104

Фізика та астрономія

математика

фізика або іноземна мова

105

Прикладна фізика та наноматеріали

математика

фізика або іноземна мова

106

Географія

географія

математика або іноземна мова

11

Математика та статистика

111

Математика

математика

фізика або іноземна мова

112

Статистика

математика

фізика або іноземна мова

113

Прикладна математика

математика

фізика або іноземна мова

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

математика

фізика або іноземна мова

122

Комп'ютерні науки

математика

фізика або іноземна мова

123

Комп'ютерна інженерія

математика

фізика або іноземна мова

124

Системний аналіз

математика

фізика або іноземна мова

125

Кібербезпека

математика

фізика або іноземна мова

126

Інформаційні системи та технології

математика

фізика або іноземна мова

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

математика

фізика або іноземна мова

132

Матеріалознавство

математика

фізика або іноземна мова

133

Галузеве машинобудування

математика

фізика або іноземна мова

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

математика

фізика або іноземна мова

135

Суднобудування

математика

фізика або іноземна мова

136

Металургія

математика

фізика або іноземна мова

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика електротехніка та електромеханіка

математика

фізика або іноземна мова

142

Енергетичне машинобудування

математика

фізика або іноземна мова

143

Атомна енергетика

математика

фізика або іноземна мова

144

Теплоенергетика

математика

фізика або іноземна мова

145

Гідроенергетика

математика

фізика або іноземна мова

15

Автоматизація та приладобудува-ння

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

математика

фізика або іноземна мова

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

математика

фізика або іноземна мова

153

Мікро- та наносистемна техніка

математика

фізика або іноземна мова

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

математика

фізика або хімія, або біологія

162

Біотехнології та біоінженерія

біологія

фізика або хімія, або математика

163

Біомедична інженерія

біологія

фізика або математика, або іноземна мова

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

математика

фізика або іноземна мова

172

Телекомунікації та радіотехніка

математика

фізика або іноземна мова

173

Авіоніка

математика

фізика або іноземна мова

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

математика

хімія або біологія

182

Технології легкої промисловості

математика

фізика або хімія, або біологія

183

Технології захисту навколишнього середовища

математика

фізика або біологія

184

Гірництво

математика

фізика або географія

185

Нафтогазова інженерія та технології

математика

фізика або хімія, або географія

186

Видавництво та поліграфія

математика

фізика або хімія, або іноземна мова

187

Деревообробні та меблеві технології

математика

фізика або біологія

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

математика

творчий конкурс

192

Будівництво та цивільна інженерія

математика

фізика або іноземна мова

193

Геодезія та землеустрій

математика

географія або історія України

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

математика

фізика або географія

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

біологія

хімія або математика

202

Захист і карантин рослин

біологія

хімія або математика

203

Садівництво та виноградарство

біологія

хімія або математика

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

біологія

хімія або математика

205

Лісове господарство

математика

хімія або біологія

206

Садово-паркове господарство

математика

хімія або біологія

207

Водні біоресурси та аквакультура

біологія

хімія або математика

208

Агроінженерія

математика

фізика або географія

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

біологія

хімія або математика

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

біологія

хімія або математика

22

Охорона здоров'я

221

Стоматологія

біологія або хімія

фізика або математика

222

Медицина

біологія або хімія

фізика або математика

223

Медсестринство

біологія або хімія

фізика або математика

224

Технології медичної діагностики та лікування

біологія або хімія

фізика або математика

225

Медична психологія

біологія або хімія

фізика або математика

226

Фармація, промислова фармація

біологія або хімія

фізика або математика

227

Фізична терапія, ерготерапія

біологія або хімія

фізика або математика

228

Педіатрія

біологія або хімія

фізика або математика

229

Громадське здоров'я

біологія або хімія

фізика або математика

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

історія України

іноземна мова або математика

232

Соціальне забезпечення

історія України

географія або математика

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

іноземна мова

географія або математика

242

Туризм

іноземна мова

географія або математика

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека

визначають відповідні державні замовники за погодженням з МОН

252

Безпека державного кордону

253

Військове управління (за видами збройних сил)

254

Забезпечення військ (сил)

255

Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

математика

фізика або іноземна мова

255

Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

визначають відповідні державні замовники за погодженням з МОН

256

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

математика

фізика або біологія

261

Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

математика

творчий конкурс

262

Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

історія України

творчий конкурс

263

Цивільна безпека

математика

фізика або іноземна мова

27

Транспорт

271

Річковий та морський транспорт

математика

фізика або іноземна мова

272

Авіаційний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

273

Залізничний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

274

Автомобільний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

275

Транспортні технології (за видами)

математика

фізика або іноземна мова

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

математика

іноземна мова або історія України

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

іноземна мова

історія України або математика

292

Міжнародні економічні відносини

іноземна мова

географія або математика

293

Міжнародне право

іноземна мова

історія України або математика

Примітка. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку військових фахівців для подальшого комплектування посад осіб офіцерського (сержантського, старшинського) складу за схемою підготовки "курсант", третім конкурсним предметом можуть визначати декілька конкурсних предметів за усіма спеціальностями підготовки військових фахівців. Перелік конкурсних предметів визначають відповідні державні замовники за погодженням з МОН.