Підготовка молодих вчених в Машинобудівному навчально-науковому інституті НУК

12 квітня 2016 року відбулося чергове засідання науково-технічної ради з «Двигунів, енергетичних установок та технології машинобудування» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Раду очолює ректор НУК, професор С.С. Рижков, до складу НТР входять провідні вчені Машинобудівного навчально-наукового інституту НУК. Одним з головних завдань ради є попередній розгляд дисертаційних робіт, які подаються на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки та 05.02.08 – технологія машинобудування.
Засідання було присвячено розгляду дисертаційної роботи «Підвищення ефективності використання етанолу в поршневих двигунах шляхом термохімічної утилізації теплоти відхідних газів» молодого науковця кафедри  двигунів внутрішнього згоряння А.Ю. Проскуріна (науковий керівник професор Б.Г. Тимошевський).

Тема дослідження є актуальною, тому що в даний час близько 80% споживання палив нафтового походження витрачається на транспорті різного призначення. У зв'язку з загрозою зменшення запасів нафти в світі, постійним посиленням вимог з охорони навколишнього середовища, а також прагненням до енергетичної безпеки країн-імпортерів паливних ресурсів ведеться активний пошук і впровадження в роботу поршневих двигунів внутрішнього згоряння альтернативних видів палив, у тому числі етанолу. Одним з перспективних способів застосування етанолу в поршневих ДВЗ, який може усунути більшість недоліків, є використання етанолу у вигляді синтез-газу отриманого термохімічною утилізацією теплоти відхідних газів.

Професори С.С. Рижков, С.І. Сербін, М.І. Радченко, М.Р. Ткач, В.М. Горбов, Б.В. Димо, В.П. Шостак, Ю.Л. Мошенцев ретельно розглянули роботу та дали «зелене світло» подальшому захисту в спеціалізованій вченій раді Д 38.060.01 Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки.

Слід відмити, що на попередньому засіданні НТР схвалення своєї роботи «Підвищення стійкості процесів в низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних двигунів плазмохімічною стабілізацією» отримав молодий асистент кафедри турбін А.В. Козловський (науковий керівник професор С.І. Сербін).
Побажаємо здобувачам вченого ступеня успішного захисту на засіданні спеціалізованої вченої ради.