Київський навчально-консультаційний пункт

Адреса: 04211 м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 2

Київський навчально-консультаційний пункт (КНКП) Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова створено наказом Міністерства освіти і науки України №404 від 21.12.2000 р.

Навчання в КНКП проводиться за заочною формою на контрактній основі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Студенти формуються у групи за місцем їх роботи та проживання. У навчальному процесі за зазначеними спеціальностями беруть участь 24 кафедри. Навчальний процес проводять доценти та викладачі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК), Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ), Національного авіаційного університету, Академії агарних наук, співробітники науково-дослідних інститутів НАН України, викладачі-методисти вищої категорії та викладачі вищої категорії коледжу морського і річного флоту. Витрати на оплату викладачів здійснюються за рахунок коштів, які надходять за навчання від студентів НКП.

В КНКП навчається 120 студентів за такими спеціальностями: кораблі та океанотехніка, суднові енергетичні установки та устаткування, технологія машинобудування.

Заняття в Київському НКП проводяться у в аудиторіях коледжу морського і річного флоту КДАВТ. Приміщення паспортизовані і відповідають санітарно-технічним вимогам, забезпечення навчальними площами, аудиторним фондом та забезпеченість лабораторно-практичних занять зазначених спеціальностей обладнанням і приладами відповідають нормативам.

В КНКП є методичний кабінет і бібліотека, у яких розташовано фонд підручників та навчальних посібників, методичних видань. В наявності робочі програми дисциплін за зазначеними спеціальностями, плани семінарських, практичних занять, завдання для лабораторних робіт і самостійної роботи студентів, методичні вказівки і тематики контрольних, курсових робіт (проектів), пакети контрольних завдань для комплексної перевірки знань з дисциплін фахової підготовки. Розроблені програми переддипломних практик, визначена тематика і є у наявності методичні вказівки з підготовки дипломних робіт.

Всі студенти забезпечені підручниками і навчальними посібниками, є також можливість доступу викладачів і студентів до мережі Інтернет та електронних бібліотечних посилань НУК, як джерела інформації.

Студенти, які закріплені за КНКП, навчаються на контрактній основі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб за окремим кошторисом. За умовами контрактів сплата за навчання здійснюється на початку кожного навчального семестру. Витрати на проведення навчального процесу (заробітна плата викладачів за час проведення занять в НКП, витрати пов’язані з відрядженнями) здійснюються за рахунок коштів, які надходять за навчання від студентів КНКП.